De waarde van rustige studie en meditatie

 

     Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. (Zie Openbaring 12:7-9.)

 

     Johannes de Openbaarder zag in een visioen de oorlog in de hemel tussen de machten van het goede en de machten van het kwaad. Hoewel satan uit de hemel geworpen werd, is de oorlog tegen het koninkrijk Gods die hij daar begon, niet gestaakt, alleen het gevechtsterrein is veranderd. Het enige doel van zijn oorlog is nu, evenals toen, de zielen van mensen te vangen en deze bijvoorbeeld te beroven van hun keuzevrijheid, iets wat het moslimfundamentalisme in deze laatste dagen expliciet etaleert.

 

     In een visioen dat overeenkomt met dat van Johannes, zag Nephi de voortzetting van dat gevecht. De engel zei: "Kijk!" En Nephi zag de oprichting van de grote en verfoeilijke kerk op deze aarde. (Zie 1 Nephi 13:20-27.) Hij zag hoe de machten van het kwaad in de laatste dagen opnieuw oorlog voeren tegen de heiligen van God. (Zie 1 Nephi 14.)

 

     Toen Nephi in zijn hart de dingen overdacht die zijn vader had gezien, werd hij in de geest des Heren weggevoerd. (1 Nephi 11:1.) Dat was ook het geval met Joseph Smith en Sidney Rigdon, toen zij de schriften lazen en er een vers was dat hen bijzonder trof. "Terwijl wij over deze dingen peinsden, raakte de Heer de ogen van ons verstand aan." (Zie L&V 76:19.) Wat toen volgde was het visioen van de drie graden van heerlijkheid. (Zie L&V 76.)

 

     President Joseph F. Smith vertelde dat hij op 3 oktober 1918 in zijn kamer was en zich bezon over de Schriften. "Ik dacht na over het grote zoenoffer dat de Zoon Gods had gebracht." (L&V 138:1-2.) Iets verder zegt Hij: "Terwijl ik nadacht over deze woorden van de Schrift, werden de ogen van mijn begrip geopend." (L&V 138:11.) Hij kreeg een groots visioen van de geestenwereld en het bezoek dat Christus daaraan bracht. Deze verslagen van hoe men de verborgenheden van de Heer te weten kan komen bevatten een grote les en tonen de waarde van rustige studie/meditatie.

 

     En de Geest zeide tot mij: Zie, wat verlangt gij? En ik zeide: Ik verlang de dingen te aanschouwen die mijn vader heeft gezien. En de Geest zeide tot mij: Gelooft gij dat uw vader de boom zag waarover hij heeft gesproken? En ik zeide: Ja, Gij weet dat ik alle woorden van mijn vader geloof. En toen ik die woorden had gezegd, riep de Geest met luider stem, zeggende: Hosanna de Heer, de allerhoogste God; want Hij is God over de gehele aarde, ja, zelfs boven alles. En gezegend zijt gij, Nephi, omdat gij in de Zoon van de allerhoogste God gelooft; daarom zult gij de dingen aanschouwen die gij hebt verlangd. (1 Nephi 11:2-6.)

 

     Nephi eerde dus zijn ouders. De apostel Paulus noemde het gebod om zijn ouders te eren (Efeziërs 6:1-4) "het eerste gebod met een belofte." Er wordt ons immers beloofd dat onze dagen verlengd zullen worden in het land. (Zie Exodus 10:12.) Eer uw vader en uw moeder is een gebod dat in deze tijd nogal eens onder druk komt te staan. Maar wie Gods geboden wil volgen, zal zijn of haar ouders blijven eren, ook al is dat bij slechte ouders erg moeilijk. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.