De boog van Nephi brak

 

    Toen ik, Nephi, uitging om voedsel te doden, brak ik mijn boog, die van zuiver staal was gemaakt; en mijn broeders waren vertoornd op mij wegens het verlies van mijn boog, want wij keerden zonder voedsel naar onze gezinnen terug. Laman, Lemuël en de zoons van Ismaël begonnen hevig te morren wegens hun lijden en ellende in de wildernis; en ook mijn vader begon tegen de Heer, zijn God, te morren. 

 

     Ik sprak veel tot mijn broeders daar zij hun hart wederom hadden verstokt, zozeer zelfs dat zij de Heer, hun God, verwijten maakten. Maar het lukte mij van hout een boog te maken en van een rechte stok een pijl en aldus wapende ik mij en ook met een slinger en met stenen en zei tegen mijn vader: Waarheen zal ik gaan om voedsel te verkrijgen? En de stem des Heren kwam tot mijn vader en hij werd waarlijk wegens zijn morren tegen de Heer gekastijd, zodanig dat hij in de diepten van smart werd gedompeld.

 

     En de stem des Heren zei tegen hem: Kijk naar de bal (Liahona) en zie de dingen die zijn geschreven. Toen mijn vader de dingen zag die op de bal waren geschreven, vreesde en beefde hij buitengewoon en ook mijn broeders en de zoons van Ismaël en onze vrouwen. En ik zag de wijzers ook die zich in de bal bevonden, en dat zij werkten volgens het geloof en de ijver en de aandacht die wij eraan schonken. Er was tevens een nieuw schrijven op aangebracht, dat duidelijk te lezen was, dat ons inzicht gaf in de wegen des Heren; en het werd van tijd tot tijd geschreven en veranderd, in overeenstemming met het geloof en de ijver die wij eraan schonken. En zo zien wij dat de Heer met kleine middelen grote dingen teweeg kan brengen.

 

    En ik begaf mij naar de top van de berg, volgens de aanwijzingen die op de bal werden gegeven en doodde daar wilde dieren, zodat ik voedsel voor onze gezinnen verkreeg. En ik keerde naar onze tenten terug en hoe groot was hun vreugde toen zij zagen dat ik voedsel had verkregen! En voor het aangezicht des Heren verootmoedigden en dankten zij Hem. (Zie 1 Nephi 16:18-32.)

 

     Door de jaren heen hebben critici van het Boek van Mormon erop gewezen dat het noemen van staal (vers 18) in dit hoofdstuk een grove fout is omdat er in Lehi's tijd nog geen staal zou hebben bestaan. Maar nu weten wij dat de datum van het verschijnen van staal niet echt vaststaat omdat er meer dan één soort staal is. Het zijn een hele serie variaties in de combinatie van ijzer en staalcomponenten. Als er een goede combinatie was gevonden, werd dit geheim gehouden en in eigen werkplaatsen generaties lang van vader op zoon doorgegeven.

 

     Ergens tussen Shazer en Nahom ondervond Lehi's groep een zware beproeving, wand Nephi's boog brak. De reactie van de familie op deze gebeurtenis, met inbegrip van Lehi's morren, geeft een idee van hoe zwaar de reis wel geweest moest zijn. Zij reisden door een ruig en gevaarlijk deel van de wereld. De overleving van een groep van die grootte moet een voortdurende uitdaging geweest zijn. Wie weet wat voor een lichamelijk lijden en ellende in de wildernis achter Nephi's woorden schuilt. (Vers 20.) Tegen die tijd hadden ook de andere bogen hun veerkracht verloren (vers 21) en hun voedselvoorraad was tot een minimum gedaald. Het breken van Nephi's boog werd door hen waarschijnlijk beschouwd als de laatste ramp die hun dood zou veroorzaken. En dit getuig ik in naam van Jezus Christus. Amen.