De goedgunstigheid Gods

 

     En wederom zeide de engel tot mij: Kijk, en zie de goedgunstigheid Gods! En ik keek en zag de Verlosser der wereld, van wie mijn vader had gesproken; en ik zag ook de profeet die de weg voor Hem uit zou bereiden. En het Lam Gods ging heen en werd door hem gedoopt; en nadat Hij was gedoopt, zag ik de hemelen geopend, en de Heilige Geest uit de hemel neerdalen en op Hem rusten in de gedaante van een duif. En ik zag dat Hij uitging en de mensen met macht en grote heerlijkheid diende; en de menigten waren bijeengekomen om Hem te horen; en ik zag dat zij Hem uit hun midden wierpen. En ik zag ook twaalf anderen Hem volgen. En het geschiedde dat zij in de Geest werden weggevoerd van voor mijn aangezicht, en ik zag hen niet.

 

     En het geschiedde dat de engel wederom tot mij sprak, zeggende: Kijk! En ik keek, en ik zag de hemelen wederom geopend, en ik zag engelen op de mensenkinderen neerdalen; en zij dienden hen.

 

     En hij sprak wederom tot mij, zeggende: Kijk! En ik keek, en ik zag het Lam Gods uitgaan onder de mensenkinderen. En ik zag menigten mensen die ziek waren en die werden gekweld door allerlei kwalen en door duivels en onreine geesten; en de engel sprak en toonde mij al die dingen. En zij werden genezen door de macht van het Lam Gods; en de duivels en onreine geesten werden uitgeworpen.

 

    En het geschiedde dat de engel wederom tot mij sprak, zeggende: Kijk! En ik keek en zag het Lam Gods, en dat Hij door het volk werd gegrepen; ja, de Zoon van de eeuwige God werd door de wereld veroordeeld. En ik, Nephi, zag dat Hij aan het kruis werd verhoogd en voor de zonden der wereld werd gedood. (1 Nephi 11:26-33.)

 

     In Nephi 11:26 wordt Nephi opnieuw onderwezen over de goedgunstigheid Gods. Dit werd al eerder besproken in 1 Nephi 11:16 en dit werd gevolgd door een visioen van de geboorte van Gods Zoon. Deze keer wordt het gevolgd door een visioen van zijn bediening. "De goedgunstigheids Gods (de Vader) bestaat hierin dat hoewel Hij een verheerlijkt, volmaakt, verhoogd wezen is, Hij de persoonlijke en letterlijke vader van een sterfelijke nakomeling werd die geboren werd uit een sterfelijke vrouw. En de goedgunstigheid Gods (de Zoon) bestaat hierin dat Hij zelf, God de Almachtige, die de aarde schiep en alles wat erin is, geboren uit een sterfelijke vrouw, zichzelf onderwierp aan alle beproevingen van de sterfelijkheid, verleidingen en lichaamspijn, honger dorst en vermoeidheid doorstond, ja, meer dan de mens kan verdragen, zonder te sterven. (Mosiah 3:7.) Uiteindelijk werd Hij op een afschuwelijke manier ter dood gebracht." (Bruce R. McConkie, Mormon doctrine, blz. 155.) (Het Boek van Mormon, lesboek Religie 121-122, blz. 30.)

 

     "Daarom onderzoeken wij de profeten, en wij hebben vele openbaringen en de geest van profetie; en dankzij al deze getuigen verkrijgen wij hoop en wordt ons geloof onwrikbaar, zodat wij waarlijk kunnen gebieden in de naam van Jezus, en zelfs de bomen ons gehoorzamen, of de bergen, of de golven der zee. De Here God toont ons evenwel onze zwakheid om ons te laten weten dat wij door zijn genade en door zijn grote goedgunstigheid jegens de mensenkinderen bij machte zijn die dingen te doen." (Het Boek Jakob, de broeder van Nephi, hoofdstuk 4, vers 6 en 7.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.