Lehi gaf de bal de naam Liahona

 

     En nadat ik, Nephi, mijn woorden tot mijn broeders had beëindigd, zeiden zij: Gij hebt ons harde dingen verkondigd, meer dan wij kunnen verdragen. En Nephi zei tegen hen dat hij wist dat hij harde dingen had gezegd over de goddelozen, volgens de waarheid; en de rechtvaardigen heb ik gerechtvaardigd en ik heb getuigd dat zij ten laatsten dage zullen worden verhoogd; daarom vinden de schuldigen de waarheid hard, want ze snijdt hen tot in het merg.

 

     En nu, mijn broeders, indien jullie rechtvaardig waren en gewillig om te luisteren naar de waarheid en er acht op slaan, zodat jullie in oprechtheid voor God konden wandelen, dan zouden jullie niet morren wegens de waarheid en zeggen: Gij zegt harde dingen over ons.

 

     En ik, Nephi, spoorde mijn broeders met alle ijver aan om de geboden des Heren te onderhouden. En het geschiedde dat zij zich voor het aangezicht des Heren verootmoedigden, zodat ik mij verheugde en grote hoop koesterde dat zij op de paden der gerechtigheid zouden wandelen. En al deze dingen werden gezegd en gedaan terwijl mijn vader in een tent woonde in het dal dat hij Lemuël noemde. (Zie 1 Nephi 16:1-6.)

 

     Wat was de werkelijke reden dat Laman en Lemuël de woorden van de Heer hard te verdragen vonden. Wie zal eerder boos worden om wat de profeet van ons verlangd, de gehoorzamen of de ongehoorzamen?

 

     En het geschiedde dat ik, Nephi, een van de dochters van Ismaël tot vrouw nam; en ook mijn broeders namen dochters van Ismaël tot vrouw; en ook Zoram nam de oudste dochter van Ismaël tot vrouw. (1 Nephi 16:7.)

 

     Ik denk dat het Nephi's besluit was om een van de dochters van Ismaël te trouwen. Het is mij namelijk opgevallen dat er in de geestelijke toewijding van de dochters van Ismaël evenveel verscheidenheid was als in die van Lehi's gezin want enkele dochters schaarden zich aan Lamans en Lemuëls zijde, terwijl er één was die Nephi dapper verdedigde en wel op hun terugreis van Jeruzalem naar de tent van Lehi. (Zie 1 Nephi 7:19.)

 

     Het is ook interessant te zien hoe de Heer met een daad of gebeurtenis verschillende doelen bereikt. Behalve het geheim van hun vlucht zeker te stellen door Zoram in hun groep op te nemen (1 Nephi 4:31-38) werden er nog twee andere zegeningen door verleend. Ten eerste werd Zoram zelf gespaard in plaats van om te komen bij de vernietiging van Jeruzalem, terwijl hij ook de kans kreeg om in de nieuwe wereld rechtvaardige nakomelingen groot te brengen. Ten tweede kreeg de oudste dochter van Ismaël een rechtvaardige echtgenoot.

 

     Toen mijn vader de volgende ochtend opstond en zich naar de deur van de tent begaf, zag hij tot zijn grote verbazing een ronde bal van vernuftige makelij op de grond liggen; en hij was van zuiver koper. In de bal bevonden zich twee naalden; en de ene wees de richting aan die wij in de wildernis moesten gaan. (Zie 1 Nephi 16:10.)

 

     Lehi gaf de bal de naam Liahona en het opvallends was echter niet de naam maar zijn functie. Evenals de Urim en Tummim was het een stoffelijk voorwerp dat behulpzaam kon zijn bij het verkrijgen van openbaring. Technisch gezien was het een voorwerp dat de groep de richting wees waarin zij moesten gaan. Maar het had meer dan een technische functie want de pijlen werkten slechts door geloof en er waren instructies en aanmaningen op te lezen. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.