Geen onheilige hand zal het koninkrijk Gods tegenhouden

 

     Gezien over de goddeloze wereld waar wij thans in leven zien wij vrijwel onmerkbaar dat de hand van God dingen tot stand brengt, waarvan ik aanneem dat zij tot doel hebben, onder leiding van de profeet, om de krachten van de Heer te verstevigen, precies als in een leger, om een vijand het hoofd te kunnen bieden die superieur is in getal. De kracht van onze oppositie tegen de machten van het kwaad moet versterkt worden om ons zo goed mogelijk te verdedigen.

 

     'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' werd op aarde opgericht in de huidige laatste dagen, tot toevlucht en verdediging tegen de storm en tegen de toorn, wanneer deze onvermengd over de ganse aarde  zal worden uitgestort." (Harold B. Lee, Conferense Report, oktober 1961, blz. 81.)

 

     Wij, heiligen der laatste dagen, zullen voorwaarts gaan volgens het goddelijke plan, een plan volgens welke de Heer de weg voor ons zal voorbereiden om zo snel als onze kracht en onze middelen het toelaten, het herstelde evangelie in de ene natie na de andere te onderwijzen.

 

     Nephi voorzag dat wij gemeenten van de heiligen in alle naties en onder alle volken en rassen zouden oprichten voordat de beloofde eenheid des geloofs bereikt zou zijn. Sprekend over deze bedeling zei hij: "En het geschiedde dat ik, Nephi, de macht van het Lam Gods zag, dat die neerdaalde op de heiligen van de kerk van het Lam en op het verbondsvolk des Heren, dat op het gehele oppervlak der aarde was verspreid; en zij waren gewapend met gerechtigheid en met de macht Gods in grote heerlijkheid." (1 Nephi 14:12.)

 

     Dit betekent dat vóór het duizendjarig rijk, vóór de tijd dat Christus persoonlijk op aarde zal regeren, de uitverkorenen Gods onder alle volken, de heiligen die allerlei talen spreken, de bekeerlingen uit alle volken en naties, nadat zij eerst in het herstelde evangelie hebben geloofd, naar de tempels van God zullen gaan en de verordeningen ontvangen die tot hun verhoging moeten dienen, waardoor zij in aanmerking zullen komen om koningen en priesters te worden.

 

     En terecht heeft Joseph Smith geprofeteerd: "De banier van de waarheid is opgericht, geen onheilige hand kan verhinderen dat het werk voort zal gaan; vervolgingen mogen woeden, menigten kunnen samenspannen, legers kunnen zich verzamelen, laster kan onze goede naam onteren, maar de waarheid Gods zal vrijmoedig voortgaan, edel en onafhankelijk, totdat zij ieder werelddeel zijn binnengedrongen, ieder klimaat heeft bezocht, ieder land heeft overspoeld en in ieder oor heeft weerklonken, totdat de doeleinden des Heren bereikt zijn en de grote Jehova zal zeggen dat het werk volbracht is." (Documentary History of the Church, deel 4, blz. 540; Het Boek van Mormon, lesboek Religie 121-122, blz. 36.)

 

     Nephi leefde zeshonderd jaar voor Christus en toch heeft hij onze tijd, waar wij thans in leven, gezien. Wij zien nu dingen gebeuren die hij in een visioen zag. Hoe kunnen wij ons voorbereiden op de komende strijd? (Burgeroorlog?) Welke stappen zouden wij moeten nemen om er zeker van te zijn dat wij niet hoeven te vrezen? "En de rechtvaardigen behoeven niet te vrezen, want zij zijn degenen die niet beschaamd zullen worden gemaakt. Maar wel het koninkrijk van de duivel, dat onder de mensenkinderen zal worden opgericht, welk koninkrijk is gevestigd onder hen die in het vlees zijn." (1 Nephi 22:22.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.