Het land Overvloed

 

    En het geschiedde dat wij onze reis in de wildernis hervatten; en wij bijna oostwaarts reisden en wij doorworstelden veel ellende terwijl onze vrouwen kinderen baarden. En zo groot waren de zegeningen des Heren over ons, dat onze vrouwen, terwijl wij in de wildernis van rauw vlees leefden, overvloedig voor hun kinderen te zogen hadden en sterk waren, ja, even sterk als de mannen; en zij begonnen het reizen zonder morren te verdragen.

 

     En zo zien wij dat de geboden Gods moeten worden volbracht. En indien de mensenkinderen de geboden Gods onderhouden, voedt Hij hen en sterkt Hij hen, en verschaft Hij de middelen waardoor zij kunnen volbrengen wat Hij hun heeft geboden. Wij verbleven acht jaar lang, in de wildernis en kwamen in het land dat wij Overvloed noemden, wegens zijn vele vruchten en ook wilde honing; en al die dingen waren door de Heer bereid opdat wij niet zouden omkomen. Wij zagen de zee, die wij Irreantum noemden, wat vertaald vele wateren betekent.

 

    Wij sloegen onze tenten bij de kust op en hoewel wij veel leed en veel moeilijkheden hadden ondervonden, ja, zelfs zoveel dat wij ze niet alle kunnen opschrijven, waren wij buitengewoon verheugd toen wij bij de kust kwamen.

 

     Nadat ik, Nephi, vele dagen in het land Overvloed was geweest, kwam de stem des Heren tot mij en zei: Sta op en beklim de berg. Gij zult een schip bouwen op de wijze die Ik u zal tonen, opdat Ik uw volk over deze wateren kan voeren. En ik zei: Heer, waarheen zal ik gaan om erts te vinden om te smelten, zodat ik gereedschap kan vervaardigen om het schip te bouwen op de wijze die Gij mij hebt getoond? (Zie 1 Nephi 17:1-9.)

 

     In hun omzwervingen in de woestijn waren zij gehard, zowel geestelijk als lichamelijk en waren een gezonde groep mensen geworden die in staat waren een nieuwe beschaving in de wereld te stichten. Zonder twijfel hebben de acht jaren in de woestijnen van het Arabische schiereiland veel bijgedragen aan de voorbereiding van Lehi's groep.

 

     Hoewel wij heel weinig informatie hebben om te kunnen bepalen waar Lehi's groep precies aankwam aan de kust, vertelt een schrijver van een plaats waar Nephi's beschrijving op zou kunnen slaan: "Zoals Nephi dat land beschreef, moeten er water, vruchten, grote bomen voor het bouwen van een schip, gras, wilde bijen, bloemen en bloesems, een berg, een kust, een klif, die over de diepten van de zee uitkijkt, en ijzererts te vinden zijn geweest. Hoe ongelooflijk het ook moge lijken, is er langs de zuidkust van het Arabische schiereiland, van Perin tot Sur, een afstand van 2250 km, maar één plaats die voldoet aan die beschrijving. Het is een sikkelvormig stukje land rond een kleine baai ongeveer 45 km lang en 11 km breed, omringd door het Quaragebergte. Drie maanden per jaar verzamelen de moessonwolken zich tegen de hellingen van de zeekant en bedekken ze met zomermist en regen.

 

     Deze plaats is Salahah, in de provincie Dhofar van het sultanaat Oman. Aan beide kanten strekt zich de kust uit, een ongebroken woestijn. Wij herhalen, dat dit de enige plaats langs de gehele kustlijn van het Arabische schiereiland is die regen van enige betekenis krijgt en waar grote bomen groeien. Het is bekend dat dit al tweeduizend jaar zo is geweest." (Lynn M. en Hoppe A. Hilton, Ensing, septem-ber 1976, blz. 50-51.) En dit getuig ik in Jezus naam.