Welke dingen werden uit de Bijbal weggenomen

 

     "Daarom ziet gij dat er, wanneer het boek door de handen van de grote en gruwelijke kerk is uitgegaan, vele duidelijke en waardevolle dingen zijn weggenomen uit het boek, dat het boek is van het Lam Gods. (1 Nephi 13:28.)

 

     Het visioen van Nephi dat beschreven staat in het begin van het Boek van Mormon toont aan dat vele duidelijke en waardevolle delen van de Bijbel, die er oorspronkelijk instonden, uit dat heilige boek zijn weggenomen voordat het onder de niet-Joden werd verspreid. Hoe zag het eruit voordat die waardevolle dingen eruit gehaald werden? En waarom waren die leringen zo waardevol? (1 Nephi 13:26.)

 

     Het is zeker dat het Oude Testament een meer samenhangend geheel was dan heden ten dage. Wanneer wij kijken naar de hoeveelheid informatie in de tegenwoordige Bijbel, vragen wij ons af hoe er nog meer in zou kunnen staan, want het is al een bibliotheek op zichzelf. En toch zoals de Bijbel oorspronkelijk was geschreven stond er veel meer in en was het evangelie zo duidelijk voor die oude volken dat zelfs een dwaas niet kon verdwalen. Wij weten eigenlijk niet precies hoe de Bijbel eruit zag, maar als wij zowel het Boek van Mormon als de Bijbel indachtig lezen kunnen wij die vraag grotendeels beantwoorden.

 

     Het opvallendste ervan was dat het Oude Testament, zoals het oorspronkelijk geschreven werd, "een getuige van Christus was!" Het vertelde het verhaal van het prediken van Christus evangelie aan de volken vanouds in alle bedelingen. Als wij het Oude Testament nog bezaten zoals het oorspronkelijk geschreven werd, zou de mensheid een machtig en onfeilbaar bewijs hebben dat Jezus van Nazareth inderdaad de Christus was, dat Hij de wet aan Mozes gaf, dat Hij de God van Abraham, Isaak en Jakob was, en dat zijn komst in de sterfelijkheid duidelijk en tot in de bijzonderheden in de Heilige Schrift was voorspeld.

 

     Toen Nephi sprak over de duidelijke en waardevolle dingen die uit de Schriften weggenomen waren, sprak hij over het getuigenis van Christus dat niet meer in het Oude Testament te vinden is.

 

     Het getuigenis van Christus was het belangrijkste deel in het oude verslag dat door vijanden van Christus eruit werd genomen, die probeerden alle Schriftuurlijke punten van herkenning die Hem duidelijk als de Heiland van de wereld hadden aangewezen, te vernietigen. (Church News, 22 januari 1966, blz. 16.)

 

     Dit maakt ons duidelijk waarom zo vele oprechte en welmenende christenen gedwaald hebben in hun begrip van de leringen van Christus. Mozes 1:41 maakt duidelijk dat er ook dingen verloren zijn gegaan uit de geschriften van Mozes. Joseph Smith heeft eens gezegd: "Ik geloof in de Bijbel, zoals die door de oorspronkelijke schrijvers werd gegeven. Maar door onwetende vertalers, achteloze overschrijvers en samenspannende en verdorven geestelijken zijn vele fouten gemaakt." Leringen, blz. 347.)

 

     Is het u opgevallen dat de profeet Joseph Smith zei dat de veranderingen en de dingen die eruit weggenomen zijn allen ontstaan zijn door het toedoen van mensen? 1 Nephi 13:24-28 doet veronderstellen dat het evangelie eerst beïnvloed werd door de afval en daarna volgde de vervalsing van de Schriften. Dit schijnt willens en wetens gebeurd te zijn "om de rechte wegen des Heren te verdraaien". En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.