Een vlucht uit gevangenschap

 

     "Ik keek en zag vele wateren; en deze scheidden de andere volken van het nageslacht van mijn broeders. En de engel zei tegen mij: Zie, de verbolgenheid Gods rust op het nageslacht van uw broeders. En ik zag een man onder de andere volken, die door de vele wateren van het nageslacht van mijn broeders was gescheiden; en ik zag de Geest Gods, en dat Hij neerdaalde en op de man inwerkte; en hij ging uit op de vele wateren, ja, naar het nageslacht van mijn broeders dat zich in het beloofde land bevond. En ik zag de Geest Gods en dat Hij inwerkte op nog anderen onder de andere volken; en zij begaven zich uit gevangenschap op de vele wateren."(Zie 1 Nephi 13:10-13.)

 

     Die man onder de volken was Christoffel Columbus en Nephi merkte bovendien op dat de ontdekkingsreiziger op zijn reizen door goddelijke macht geleid werd. Ga eens naar een openbare bibliotheek en neem er een willekeurige uitgebreide biografie van Columbus ter hand. U zult er direct duidelijk in merken dat hij zich een geïnspireerd mens voelde, die door de hemel gezonden werd om die reis te maken. "Columbus, Don Quixote of the Seas", dat in het Duits geschreven werd door Jacob Wassermann en in het Engels vertaald is door Eric Sutton, maakt dit erg duidelijk.

 

     Mark E. Petersen schreef daarover: "Vanaf mijn jeugd ben ik zeeman geweest en dat ben ik nog steeds. Waar er op aarde ook een schip geweest is, daar ben ik ook geweest. Ik heb gesproken en handel gedreven met geleerden, priesters, leken, mensen van Latijnse volken en Grieken, Joden en Moren en met veel mensen van andere godsdiensten. De Heer was mij gunstig gezind en Hij gaf mij moed, inzicht; kennis van de zeevaart in overvloed, van meetkunde en astronomie. Verder gaf Hij mij vreugde en vaardigheid in het tekenen van kaarten met de steden, bergen, rivieren, eilanden en havens erop. Ik heb werkelijk veel boeken gelezen en bestudeerd - boeken over kosmografie, geschiedenisboeken, kronieken, boeken over filosofie en kunst waar de Heer mijn verstand voor opende, mij uitzond over de zeeën en mij energie gaf voor mijn daden. Zij die over mijn plannen hoorden, noemen ze dwaas, bespotten mij en lachten. Maar wie kan eraan twijfelen dat de Heilige Geest mij inspireerde?" (The Great Proloque, blz. 3, 26.)

 

     Waarom begaven de anderen onder de andere volken zich uit gevangenschap op de vele wateren? In 1 Nephi 13:13 zijn er uitspraken die op het eerste gezicht niet van belang lijken, maar toch van grote betekenis zijn. Als men nagaat hoe despotisch de Europese vorsten in die tijd optraden, kan men gemakkelijk aannemen dat er mensen waren die inderdaad uit een soort van gevangenschap of verdrukking wegvluchtte. Onder koningen zoals James I van Engeland, was er nauwelijks een schijn van vrijheid. Hij was de oppermachtige dictator in de regering, de economie, in het onderwijs (voor zover dat er was) en in de staatsgodsdienst. Hij controleerde alle bijzonderheden van het leven van zijn onderdanen.

 

     Frankrijk, Spanje, Engeland en Portugal waren de belangrijkste machten die betrokken waren bij de ontdekking en de kolonisering van Amerika, en dit is veel betekenend. Al die landen werden geregeerd door despoten en als immigranten uiteindelijk de kans kregen om hun vaderland te verlaten, was dit werkelijk een vlucht uit gevangenschap. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.