Wonderbaarlijke dingen die aan Nephi getoond worden

 

    "Niettemin ziet gij dat de andere volken die uit gevangenschap zijn gekomen, en door de macht Gods boven alle andere natiën zijn verhoogd op het oppervlak van het land dat boven alle andere landen verkieslijk is — dat het land is waarover de Here God Zich heeft verbonden jegens uw vader dat zijn nageslacht het als zijn erfland zou hebben — daarom ziet gij dat de Here God niet zal toestaan dat de andere volken het mengsel van uw nageslacht, dat zich onder uw broeders bevindt, volkomen zullen vernietigen.

 

     Evenmin zal Hij toestaan dat de andere volken het nageslacht van uw broeders vernietigen. Evenmin zal de Here God toestaan dat de andere volken voor altijd blijven in die verschrikkelijke toestand van verblindheid waarin gij hen ziet verkeren, wegens de duidelijke en uiterst waardevolle delen van het evangelie die door die gruwelijke kerk, waar gij de oprichting van hebt gezien, zijn achtergehouden. Daarom zegt het Lam Gods: Ik zal barmhartig jegens de andere volken zijn, zodat het overblijfsel van het huis Israëls met een groot oordeel zal worden bezocht.

 

     En de engel des Heren sprak tot mij, zeggende: Zie, zegt het Lam Gods, nadat Ik het overblijfsel van het huis Israëls heb bezocht — en dat overblijfsel waarvan Ik spreek, is het nageslacht van uw vader — en het door de hand van de andere volken heb geslagen, en wanneer de andere volken ten zeerste struikelen wegens de uiterst duidelijke en waarde-volle delen van het evangelie van het Lam die zijn achtergehouden door die gruwelijke kerk, die de moeder der lichtekooien is, zal Ik te dien dage barmhartig zijn jegens de andere volken, zodat Ik hun door mijn eigen macht veel van mijn evangelie zal brengen, dat duidelijk en waardevol zal zijn.

 

     Want zie, zegt het Lam, Ik zal Mij aan uw nageslacht openbaren, opdat het vele dingen die Ik het zal leren, die duidelijk en waardevol zullen zijn, zal schrijven; en nadat uw nageslacht te gronde is gegaan en in ongeloof is verkommerd, en ook het nageslacht van uw broeders, zie, dan zullen deze dingen worden verborgen om onder de andere volken tevoorschijn te komen door de gave en de macht van het Lam. En daarin zal mijn evangelie worden geschreven, zegt het Lam, en mijn rots en mijn redding.

 

     En gezegend zijn zij die te dien dage zullen trachten mijn Zion voort te brengen, want zij zullen de gave en de macht van de Heilige Geest hebben; en indien zij volharden tot het einde zullen zij ten laatsten dage worden verhoogd, en zij zullen worden behouden in het eeuwigdurend koninkrijk van het Lam; en hoe lieflijk zullen zij zijn die vrede verkondigen.

 

     En ik zag het overblijfsel van het nageslacht van mijn broeders en ook het boek van het Lam Gods dat uit de mond van de Jood was voortgekomen, en dat het van de andere volken naar het overblijfsel van het nageslacht van mijn broeders uitging. En ik zag andere boeken die uitgingen door de macht van het Lam, van de andere volken tot hen, ter overtuiging van de andere volken en van het overblijfsel van het nageslacht van mijn broeders, en ook van de Joden die op het gehele oppervlak der aarde waren verstrooid, dat de kronieken der profeten en der twaalf apostelen van het Lam waar zijn. (1 Nephi 13:30-39.)

 

     Let in deze verzen op de wonderbaarlijke dingen die aan Nephi getoond worden over het beloofde land in de laatste dagen, met inbegrip van de vergadering van Israël, de herstelling van de kerk en het evangelie, de oprichting van Zion en het te voorschijn komen van nieuwe geschriften. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.