Dankbaarheid als kerstgeschenk

 

     Ik ben dankbaar gestemd jegens de profeet Joseph Smith, die zoveel jaren geleden in deze zelfde maand werd geboren. De wereld hoeft ons niet te vertellen wat voor een verbazend hoogstaand mens dat was, maar toch is het wel interessant kennis te nemen van wat de Russische schrijver Tolstoy eens heeft gezegd over de op last van de Heer Jezus Christus door de profeet Joseph Smith gestichte geloofsgemeenschap: "Mormonen leren niet enkel uitzien naar de hemel en de daartoe behorende heerlijkheid, maar ook op aarde zo te leven dat hun onderlinge maatschappelijke en economische betrekkingen op een solide leest zijn geschoeid. Als men gevolg geeft aan hetgeen deze kerk leert, kan de geestelijke opmars van dit volk door niets worden gestuit, daar hun vooruitstrevendheid geen grenzen kent. Er zijn in het verleden wel meer grootse bewegingen opgekomen, die echter zijn veranderd of vergaan voordat ze tot volle wasdom kwamen. Als 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' tot de derde en vierde generatie ongewijzigd weet stand te houden, is het voorbestemd om de grootste macht te worden die de wereld ooit heeft gekend." (Een wonderbaar werk en een wonder, blz. 336.)

 

     Ik ben ook dankbaar voor de groei van Gods koninkrijk op aarde. We hebben thans het grootste aantal fulltime zendelingen in dienst - ca. 88.000 - die ooit in de geschiedenis van onze kerk gelijktijdig werkzaam zijn geweest. Wat is in deze kersttijd nu toepasselijker dan de wetenschap dat op het ogenblik zoveel fijne mensen erop uit zijn om anderen die blijde boodschap te brengen, niet alleen dat Jezus werd geboren, maar tevens te verkondigen dat Hij leeft en Hij zijn kerk en koninkrijk bestuurd.

 

    De goede tijding van het herstelde evangelie breidt in deze tijd dat koninkrijk voortdurend uit met tienduizenden mensen, die de goddelijke zending erkennen van Jezus Christus, om Wie het in deze kersttijd gaat.

 

     Het stemt ons ook tot dankbaarheid te zien hoe de heiligen met gulle hand in de vorm van vastengaven bijdragen tot de zorg voor armen en behoeftigen. Met het kerstfeest gaan onze gedachten onwillekeurig terug naar Jozef en Maria, voor wie geen plaats was in de herberg. Tegenwoordig zorgen wij er wel voor dat onze armen en behoeftigen niet veronachtzaamd worden. De heiligen doen dit op de door de Heer zelf aangegeven wijze.

 

     Verder is het een bron van grote voldoening op te merken hoe een groot aantal van onze jonge mannen en vrouwen in onze tempels voor tijd en alle eeuwigheid in het huwelijk treden. Het percentage tempelhuwelijken heeft sinds de eeuwwisseling ongekend hoog niveau bereikt. Ook het percentage kerkleden dat geregeld onze avondmaalsvergaderingen bijwoont om naar de leer en boodschap van de Zaligmaker te luisteren, is wereldwijd toegenomen.

 

     Ja columnlezer, u ziet dus hoeveel reden tot dankbaarheid wij hebben. Ik zeg onze hemelse Vader en alle leden daarvoor dank. In deze dagen overpeinzen wij onze zegeningen, terwijl wij ons eveneens voorbereiden op het nieuwe jaar, waarvoor wij tot nieuwe besluitvorming en persoonlijke doelstellingen moeten komen. Deze gedeeltelijke inventarisatie van onze gemeenschappelijke zegeningen moet dienen om ons allen steeds dankbaarder en vastberadener te stemmen. (1) En omdat wij daar wereldwijd steeds beter in slagen, verhoogd dit ook mijn geluksgevoel. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Spencer W. Kimball, Ster, december 1977, blz. C3-5/S1.)