De geboorte van de Messias kan het hart overtuigen

 

     De beloofde Zoon van Maria zou zijn: de "Eniggeboren des Vaders in het vlees." (1) Maar het is echter, dat zoiets nog nooit had plaats gevonden, en dat een dergelijke geboorte bij de maagd ook slechts de enigste zou zijn die ooit zou plaatsvinden want deze geboorte is een vervulling van een profetie. Dat Kind, dat uit Maria geboren zou worden, was van de Vader en niet in tegenstrijd met de wetten der natuur, maar in overeenstemming met een hogere manifestatie daarvan. Met recht werd Het dan ook "De Zoon van de Allerhoogste" (2) genoemd.

 

     Kort daarop reisde Maria naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid: "U bent de meest gezegende van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij komt?"

 

     Maria zei: "Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot van Israël aan, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnerd zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid." (3)

 

     Zeer opvallend is de plaats waar de Heiland werd geboren. De stal van Bethlehem was goed genoeg voor de Eeuwige Koning. Want: "Gij Bethlehem, gij land van Juda zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda ; want uit u zal de Leidsman voortkomen, die Mijn volk Israël weiden zal". (4)

 

     Hoe verheugd was het moederhart, toen zelfs de wijzen kwamen kijken naar wat zij van God ontvangen had. Wat een belangstelling! Op dat ogenblik kon zij niet denken aan wat Hem te wachten stond: het kruis van Golgotha. Thans was zij met onuitsprekelijke blijdschap vervuld; ze drukte aan haar borst: Israël's Verlosser, voor Wie alle Keizers, Koningen, Prinsen, Regeerders, ja iedereen zich eenmaal zouden moeten vernederen. Met de meeste zorg zou ze het Kind, dat God aan haar toevertrouwde, dragen; haar leven zou ze, als dat moest, gaarne willen geven om Hem te beschermen. God had haar Zijn Zoon geschonken en verlangde van haar een volmaakte moederzorg.

 

    Alleen de geboorte van de Messias is genoeg om het nederige en oprechte waarheidszoekende hart de overtuiging te geven, dat Hij werkelijk de Zoon van God is. Kijk daarom uit naar de Ster van Bethlehem. Als zij voor U schijnt en U volgt haar in nederigheid en met verstand, zal aan het eind van Uw reis onuitsprekelijke vreugde Uw ziel vervullen en zoals de herders van ouds, zult u het engelenkoor horen zingen, de zoetste van alle hemelse melodieën: "Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen". (5)

 

     Ik ben al zeventienjaar daarvan overtuigd, wat mij heel gelukkig maakt. En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Zie Johannes 1:14; 3:16.)

 

(2. 1 Nephi 11:6)

 

(3. Zie Lucas 1:39-55.)

 

(4. Matteüs 2:6.)

 

(5. John P. Lillywhite, Ster 15 december 1927, blz. C1-5/S369-371.)