De geest van het kerstfeest

 

     Geloof, offers, liefde en tranen waren kenmerkend voor dat eerste kerstfeest in de Sak Lake Valley. Zij blijven kenmerkend door de jaren heen en vinden hun weg naar ons huis en hart. Ja, ze zijn een onmisbaar onderdeel van wat wij de geest van het kerstfeest noemen.

 

     De geest van het kerstfeest gaat het huis der armen binnen en laat bleke kinderen hun oogjes van verwondering opensperren. Hij laat de krampachtige klauw van de vrek zich ontspannen en schildert zo een lichte plek op zijn ziel. Hij laat de ouden van dagen hun jeugd opnieuw beleven en net als vroeger blij lachen. Hij houdt in het kinderhart de romantiek in leven en doorweeft de slaap met betoverende dromen. Hij laat ongeduldige voeten donkere trappen beklimmen met volle manden, waarna harten zich verbazen over de goedheid van de wereld. Hij laat de verloren zoon even inhouden op zijn wilde, verspil-zieke weg en zijn ongeruste ouders een klein levensteken sturen dat blijde tranen doet vloeien - tranen die de diepe groeven van het verdriet wegwassen. Hij gaat donkere gevangeniscellen binnen om geketende mensen te herinneren aan hoe het had kunnen zijn en te wijzen op goede dagen die nog zullen komen. Hij treedt zachtjes het stille, witte huis van de pijn binnen, zodat lippen die het spreken niet meer machtig zijn, slechts beven in stil, welsprekend dankbetoon. Ja, op duizenden manieren laat Hij de vermoeide wereld, Gods gelaat zien, even niet meer denken aan wat kleingeestig en ellendig is.

 

     President Hugh B. Brown (raadgever in het Eerste Presidium van 1961-1970) wees erop dat de geest van het kerstfeest het brede venster van de ziel verlicht, waardoor wij de bedrijvigheid van de wereld zien en meer belang gaan stellen in mensen dan in zaken. Om de ware betekenis van de geest van het kerstfeest te vatten, moeten we alleen maar bedenken om wie het kerstfeest draait om het antwoord: Christus, en vandaar de Geest van Christus, te krijgen.

 

     Dat is de geest die kenmerkend was voor die allereerste kerstdag - een dag die lang daarvoor door de profeten was voorspeld. Denk aan de woorden van Jesaja, die zei: "Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven." (Jesaja 7:14.) Jesaja sprak zich ook als volgt uit: "Want een Kind is ons geboren, ... en men noemt hem ... Vredevorst." (Jesaja 9:5).

 

     Een profeet in het halfrond wat later Amerika ging heten heeft eens gezegd: "Want zie, de tijd komt en is niet veraf, dat de almachtige Heer die regeert, die van alle eeuwigheid tot alle eeuwigheid was en is, met macht uit de hemel zal neerdalen onder de mensenkinderen en in een tabernakel van leem zal wonen en onder de mensen zal uitgaan en machtige wonderen verrichten — zoals de zieken genezen, de doden opwekken, de lammen doen lopen, de blinden hun gezicht geven en de doven doen horen en allerlei kwalen genezen. En zie, Hij zal verzoekingen ondergaan, en lichamelijke pijn, honger, dorst en vermoeidheid, ja, meer dan de mens verdragen kan zonder eraan te sterven; want zie, er komt bloed uit iedere porie, zo groot zal zijn smart zijn wegens de goddeloosheid en gruwelen van zijn volk. En Hij zal Jezus Christus heten, de Zoon van God, de Vader van hemel en aarde, de Schepper aller dingen vanaf het begin; en zijn moeder zal Maria heten. (Mosiah 3:5,7-8.) En Hij was het, die op de nederigste wijze werd geboren, in een stal te Bethlehem. En dit is mijn getuigenis in Jezus naam. Amen. (Thomas S. Monson, Ster december 1993, blz. C6-8/S2-3.)