Ik ga heen om u plaats te bereiden

 

     Elisabeth noemt Maria gelukkig, omdat zij de boodschap van de engel heeft geloofd. Zacharia had niet geloofd en heeft er de straf voor ondergaan. Nu kan Maria zelf zeggen: "Van nu aan zullen alle geslachten mij gelukkig prijzen, omdat de Machtige grote dingen aan mij heeft gedaan." (1) Haar lied herinnert aan de beloften de Vaderen gedaan, waarvan zij de vervulling roemt. De dageraad van de zegening van Israël verschijnt haar. Wie zal al deze grote dingen, waarover zij spreekt volbrengen? Zij weet dat het kind, dat zij ter wereld zal brengen, "groot zal zijn en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en de Heer, God, zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koningschap zal geen einde zijn." (2) Is het dan verwonderlijk, dat zij zich verheugt?

 

     Alleen de genade, de kennis van Jezus, de kennis van God in Jezus kan het hart vol vrede en geluk maken. Maar waarom verheugt zich niet het hele volk met Elisabeth, Zacharia, Maria, Simon, Anna, de herders en de engelen? Had de hemelse boodschapper niet tegen de herders gezegd: "Zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor het hele volk zal zijn." (3)  

 

     Hoe beantwoorden de mensen de genade en liefde van God? Het is droevig om te moeten zeggen dat de mens spreekt over filosofie, geschiedenis, aardrijkskunde, sterrenkunde, wiskunde, politiek, vooruitgang enz.…. Ja, over ontdekkingen, vorderingen op alle gebied die de mensen hevig zullen interesseren. Maar als u spreekt over het Kindje van Betlehem, het echte onderwerp van vreugde, zijn ze eigenlijk de echte essentie totaal vergeten en willen ze daar niets van weten.

 

     Toch zijn, Zijn uitgangen "van ouds, van de dagen der eeuwigheid." (4) "Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden." (5) Hij is de "Koning van de koningen en Heer van de heren." )6) Hij heeft nog meer heerlijkheden, die ik niet allemaal kan beschrijven. De hele Bijbel en het Boek van Mormon staat vol van Hem. Johannes zegt: "Er zijn echter nog vele andere dingen die Jezus heeft gedaan, waarvan ik denk dat als zij een voor een werden geschreven, zelfs de hele wereld de geschreven boeken niet zou kunnen bevatten." (7) Maar wie houdt zich met Hem bezig? Zijn er nog veel in onze dagen, die Zijn komst verwachten? Is hun aantal niet beperkt in hen die vroeger de vertroosting van Israël verwachtte?

 

     Jezus sprak tot zijn discipelen: "Ik ga heen om u plaats te bereiden. En als Ik uw plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben." (8) Wenst men Hem te zien om bij Hem te zijn? Aan het einde van Openbaringen zegt Hij: "Ja, Ik kom spoedig!" Kunt u zelf ook zeggen: "Amen, kom, Heer Jezus!" (9)  

 

    Vroeger had God in Zijn genade, het hart van enkelen uit Zijn volk gericht op deze hoop door de profeten aangekondigd en die op het punt stond vervuld te worden. Zo is het ook vandaag de dag. De dageraad van de komst van Jezus gloort aan de horizon. Het middernachtelijk geroep: "De bruidegom komt" weerklinkt en heeft veel harten gewekt. Wat ben ik blij dat ik eens in de eeuwigheid kan worden zoals Hij is. Dat geeft mij een eeuwig toekomstperspectief die zijn weerga niet kent en hoe ouder ik wordt hoe mooier het wordt. En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Zie Lucas 1:48-49.)

 

(2. Zie Lucas 1:32-34.)

 

(3. Zie Lucas 2:10.)

 

(4. Zie Micha 5:2.)

 

(5. Zie Daniël. 7:14; 27.)

 

(6. Zie Openbaring 19:16.)

 

(7. Zie Johannes 21:25.)

 

(8. Zie Johannes 14:2-3.)

 

(9. Zie Openbaring 22:20.)