Anderen oordelen

 

     Een van de grootste gevaren die het werk des Heren heden ten dage bedreigen zijn de verkeerde ideeën op het gebied van het onderwijs. De leraren buiten 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' hebben steeds meer de neiging om de leringen van het zogenaamde evangelie op academische wijze uit te leggen om op hun eigen wijsheid te vertrouwen. Jammer genoeg wordt een groot deel van de wetenschappen, de kunsten, de politiek en het vermaak gedomineerd door deze humanistische benadering die God en zijn woord, zoals dat door de profeten is geopenbaard, negeert. Dit soort wereldsysteem hoopt blijkbaar de mensen van God weg te trekken om de mens zelf de maatschap van alle dingen te maken zoals sommigen wereldse filosofen hebben gezegd.

 

     Dat dit gevaar onder ons zou bestaan werd voorzegd door de profeten vanouds, die ons een vaste maatstaf gaven, waardoor wij kunnen weten wat van God is en wat van verkeerde bronnen komt. Dit heeft een profeet eens gezegd: "Want zie, de Geest van Christus wordt aan ieder mens gegeven, opdat hij goed van kwaad zal kunnen onderscheiden; welnu, ik toon u de wijze van oordelen; want alles wat uitnodigt om goed te doen en overreedt om in Christus te geloven, wordt door de macht en gave van Christus uitgezonden; daarom kunt gij met volmaakte kennis weten dat het van God is.

 

     Maar alles wat de mens overreedt om kwaad te doen en niet in Christus te geloven en Hem te verloochenen en God niet te dienen, daarvan kunt gij met volmaakte kennis weten dat het van de duivel is; want op die wijze gaat de duivel te werk, want hij overreedt geen enkel mens om goed te doen, neen, niet één; en zijn engelen evenmin; en evenmin zij die zich aan hem onderwerpen. (Moroni 7:16-17.)

 

     U zult opmerken dat deze verklaring geen onderscheid maakt tussen iets dat als godsdienst, filosofie, wetenschap, of politiek gepresenteerd wordt, of deel uitmaakt van het zogenaamde vermaak van deze wereld. Ware 'heiligen der laatste dagen' die het woord van God kennen, begrijpen dat er onzichtbare machten zijn die oorlog voeren tegen God en zijn volk dat ernaar streeft Zijn wil te doen. (1)

 

     Er zijn mensen die vinden dat we in geen geval mogen oordelen. Hoewel het waar is dat u anderen niet mag veroordelen of onrechtvaardig oordelen, zult u uw hele leven wel ideeën, situaties en mensen moeten beoordelen. De Heer heeft vele geboden gegeven die u niet kunt onderhouden zonder een beoordeling te maken. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd: "Wacht u voor de valse profeten. Aan hun vruchten zult gij hen kennen." (Zie Matteüs 7:15-16); en: "Gaat weg uit het midden der goddelozen." (L&V 38:42). U zult bij veel belangrijke beslissingen tot een beoordeling moeten komen van mensen, bijvoorbeeld bij uw keuze van vrienden, als u naar de stembus gaat om uw verkiezingsstem uit te brengen, of als u een eeuwige partner kiest.

 

     Oordelen is een belangrijk onderdeel van uw keuzevrijheid en u moet er zorgvuldig mee omgaan, vooral als u andere mensen beoordeelt. Bij al uw beoordelingen moet u uitgaan van rechtvaardige maatstaven. Denk eraan dat het uiteindelijk aan God is, die ieder hart kent, om tot een definitief oordeel van mensen te komen. (Zie Openbaring 20:12; 3 Nephi 27:14; L&V 137:9.) (2) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Harold B. Lee, Conference Report, oktober 1968, blz. 59-60.)

 

(2. Trouw aan het Geloof, blz. 8.)

 

(Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)