Antwoorden op de misleidingen van satan

 

     "Wegens hoogmoed en wegens valse leraren en valse leer zijn hun kerken verdorven geworden, en hun kerken hebben zich verheven; wegens hoogmoed zijn ze opgeblazen. Zij beroven de armen ter wille van hun fraaie heiligdommen; zij beroven de armen ter wille van hun fraaie kledij; en zij vervolgen de zachtmoedigen en de eenvoudigen van hart, omdat zij in hun hoogmoed opgeblazen zijn. Zij houden hun hals star en hun hoofd hoog; ja, en ten gevolge van hoogmoed en goddeloosheid en gruwelen en hoererijen zijn zij allen afgedwaald, op enkelen na, die de ootmoedige volgelingen van Christus zijn; evenwel worden dezen zo geleid dat zij in vele gevallen dwalen, omdat zij volgens de voorschriften van mensen worden onderricht. (2 Nephi 28:12-14.)

 

     Een van de belangrijkste verschillen tussen 'De Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen' en de andere kerken die opgericht zijn, maar niet ter ere Gods in de juiste en volledige context, is dat de Heilige Geest ons inspireert als wij getrouw zijn, maar dat de mensen van de wereld vertrouwen op hun geleerdheid wanneer zij onderwijzen en de Heilige Geest die inspireert, loochenen.

 

     In de bovenstaande verzen openbaarde de Heilige Geest aan Nephi welke toestanden er in de laatste dagen in de kerken zouden heersen. Sprekend over deze tijd voorspelde Nephi dat er velen zouden zijn die valse, ijdele en dwaze leringen zouden verkondigen.

 

     Die wetenschappers hebben het Boek van Mormon niet gebruikt zoals zij dat hadden moeten doen. Hun gezinnen zijn niet zo sterk als zij zouden moeten zijn, tenzij zij dit boek gebruiken om hun kinderen tot Christus te brengen. Hun gezinnen zijn misschien besmet door wereldse neigingen, leringen en wereldse filosofieën, tenzij zij weten hoe zij dit boek moeten gebruiken om de valsheden in het socialisme, de organische evolutie, het rationalisme, het humanisme enzovoort, aan de kaak te stellen. Onze zendelingen kunnen namelijk niet efficiënt zijn als zij dat boek niet zouden gebruiken bij hun werk. Sociale, ethische, culturele of intellectuele bekeerlingen zullen de hitte van de dag niet kunnen overleven tenzij hun wortels diep gegrond zijn in de volheid van het evangelie dat te vinden is in het Boek van Mormon. Onze klassen in de kerk zullen niet echt door de Geest geleid worden tenzij wij het boek als een norm hooghouden. En ons land zal verder degenereren tenzij wij de woorden van Jezus Christus, de God van ons land, lezen en er acht op slaan en ophouden verenigingen op te bouwen waarvan het Boek van Mormon heeft gezegd dat zij de ondergang van beide vorige Amerikaanse beschavingen hebben veroorzaakt.

 

     Christus onderwees dat wij in de wereld moesten zijn maar niet van de wereld. Er zijn in de wereld mensen die zich minder of geen zorgen maken om het verkondigen van het herstelde evangelie aan de wereld als om de wereldlijkheid in het evangelie te brengen. Zij willen dat wij in de wereld en van de wereld zijn, Zij willen dat wij populair zijn bij de wereld, al heeft een profeet gezegd dat dit onmogelijk is, omdat de hel zich dan bij ons zou willen voegen.

 

     Door middel van hun eigen redeneringen en enkele verkeert toegepaste teksten uit de Schriften, proberen zij ons de leringen en filosofieën van mensen te verkopen. Zij vinden dat onze kerk niet progressief genoeg is. Gelukkig weet ik beter en dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

 

(Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)