Belangrijke aspecten van de vergadering van Israël

 

     Wanneer zij door de andere volken zijn verzorgd, en de Heer voor de andere volken zijn hand heeft opgeheven en hen als een standaard heeft opgericht, en hun kinderen in hun armen en hun dochters op hun schouders zijn gedragen, zie, dan zijn deze dingen waarvan gesproken is stoffelijk; want aldus zijn de verbonden des Heren met onze vaderen; en het heeft betrekking op ons in de toekomende tijden, en ook op al onze broeders die van het huis Israëls zijn.

 

     Dit betekent dat de tijd komt, nadat het gehele huis Israëls is verstrooid en verward, dat de Here God een machtige natie onder de andere volken zal doen opstaan, en door haar zal ons nageslacht worden verstrooid. En dan zal de Here God ertoe overgaan een wonderbaar werk onder de andere volken te verrichten, dat voor ons nageslacht van grote waarde zal zijn; daarom wordt erover gesproken alsof zij door de andere volken worden gevoed en in hun armen en op hun schouders worden gedragen.

 

     En het zal ook van waarde zijn voor de andere volken; en het gehele huis Israëls, wegens het bekendmaken van de verbonden van de Vader des hemels met Abraham, zeggende: In uw nageslacht zullen alle geslachten der aarde worden gezegend. Daarom zal de Here God ertoe overgaan zijn arm voor de ogen van alle natiën te ontbloten door zijn verbonden en zijn evangelie te bewerkstelligen voor hen die van het huis Israëls zijn.

 

     Daarom zal Hij hen wederom uit gevangenschap brengen, en zij zullen naar hun erflanden worden vergaderd; en zij zullen uit de donkerheid en uit de duisternis worden gebracht; en zij zullen weten dat de Heer hun Redder en hun Verlosser is, de Machtige Israëls. (Zie 1 Nephi 22:6-12.)

 

     Nephi spreekt over "een wonderbaar werk onder de niet-Joden" in de laatste dagen. Dit grote werk bestaat uit de herstelling van het evangelie en van de sleutels van het priesterschap die nodig zijn om Gods verbonden tot alle "geslachten der aarde" met inbegrip van de niet-Joden te brengen mits zij ze willen aanvaarden. (Zie vers 9.)

 

     Op 21 september 1823 verscheen de engel Moroni aan Joseph Smith en citeerde aan hem het elfde hoofdstuk van Jesaja, daarbij de nadruk leggend op het feit dat het spoedig vervuld zou worden. (Zie Jesaja 11:10-12.) Op 6 april 1830 werd 'De Kerk van Jezus Christus' op aarde hersteld en spoedig werden er zendelingen uitgezonden om de blijde boodschap te verkondigen. Op 3 april 1836 verscheen Mozes in de tempel te Kirtland en herstelde de sleutels voor de vergadering van Israël. (Zie L&V 110:11.) Op 24 oktober 1841 wijdde apostel Orson Hyde het heilige land in voor de terugkeer van de Joden. In mei 1948 werd de staat Israël opgericht en officieel erkend door de voornaamste landen van de wereld.

 

     De Schriften geven aan dat er drie belangrijke aspecten aan de vergadering zijn: 1. De vergadering van de verstrooiden van Israël uit de naties van de wereld naar Zion. 2. De terugkeer van de Joden (de stam Juda) naar Jeruzalem en het beloofde land. 3. De terugkeer van de verloren stammen van Israël tot de ware kudde van de Heiland, Jezus Christus. De volgende Schriftgedeelten behandelen de verschillende aspecten van de vergadering van Israël en het bouwen van het nieuwe Jeruzalem in Amerika: 1 Nephi 19:14-17; 2 Nephi 10:7-8; 25; 3 Nephi 20:20-33, 46 (Deze verzen zijn nu bezig in vervulling te gaan); 3 Nephi 21:20-25; 29:80 en Ether 3:1-12. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.