In dit leven een beperkte volmaaktheid zien te bereiken

 

     Volmaaktheid komt alleen tot stand door de macht van God wanneer 'heiligen' zo leven dat zij goddelijke bijstand verdienen. "Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is." (Matteüs 5:48.) Menselijk gesproken is het voor de mens niet mogelijk om volmaakt te worden en alle geboden van God na te leven, maar we hebben het niet over een menselijke instelling. Wij hebben het over wat de apostel Paulus de "kracht Gods tot behoud" noemt, (Romeinen 1:16) en het is door de kracht Gods dat deze dingen gebeuren als wij zo leven dat deze beginselen op ons toegepast kunnen worden. (1)

 

     Wanneer u het Boek van Mormon bestudeerd dan is het raadzaam om te beginnen met Moroni 10 en daar ook mee te eindigen. In Moroni 10:4 kunt u onderzoeken op welke wijze u een getuigenis van het Boek van Mormon kunt verkrijgen. U zult leren dat de Heilige Geest een betrouwbare gids is op uw reis door het leven. Die oorspronkelijke getuigende macht van de Heilige Geest is slechts bedoeld als een begin. Het echte doel van de Heilige Geest is, u te helpen volmaakt te worden en de macht van Christus zal u ook volmaakt maken, tenzij u zich ertegen verzet.

 

     "Want door de macht van de Heilige Geest kunt gij de waarheid van alle dingen kennen." (Zie Moroni 5.) Wat is een manier waarop de Heilige Geest u kunt helpen volmaakt te worden? Wat is het verband tussen volmaaktheid en de waarheid van alle dingen kennen? De profeet Joseph Smith heeft het volgende hierover gezegd: "In kennis is macht. God heeft meer macht dan alle andere wezens omdat Hij meer kennis heeft. Daarom weet Hij hoe andere wezens zich aan Hem onderwerpen. (2)

 

     "En voorts spoor ik u aan, mijn broeders, de gave Gods niet te verloochenen, want het zijn er vele; en ze komen van de zelfde God. En er zijn verschillende wijzen waarop die gaven worden verleend; doch het is dezelfde God die alles in allen werkt; en zij worden door de openbaringen van de Geest Gods aan de mens gegeven om hun van nut te zijn." (Moroni 10:8.) Daar de Heilige Geest kennis aan ons openbaart, is Hij ook een bron van grote macht. "En al deze gaven komen door de Geest van Christus en zij komen tot ieder mens afzonderlijk, zoals Hij het wil. (Moroni 10:17.)

 

     Het zal sommigen van u misschien vreemd voorkomen en dit is zeker het geval met de wereld, als ik zeg dat het mogelijk is voor een man of een vrouw om volmaakt te worden op deze aarde. Er staat namelijk geschreven: "Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is." (Matteüs 5:48.) En verder: "Wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden." (Zie Jakobus 3:2.) Dit is volkomen consequent voor iemand die begrijpt wat volmaaktheid werkelijk betekent.

 

     Als de eerste tekst uit Matteüs 5:48 niet begrepen wordt dan zou ik de zin iets kunnen veranderen: "Wees zo volmaakt als gij kunt" want dat is alles wat wij kunnen doen, hoewel er geschreven staat: "Weest gij volmaakt evenals uw Vader in de hemel volmaakt is." Als wij namelijk alles zo doen als wij weten hoe het moet, zijn wij gerechtvaardigd tegenover de Heer. Wij zijn dan net zo gerechtvaardigd als de engelen die zich voor Gods troon bevinden. De enige zonde die het hele nageslacht van Adam en Eva zal aankleven is, 'dat het niet zo goed gehandeld heeft als dat het zou moeten.' (3) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. George Q. Morris, Conference Report, april 1953, blz. 110-111.)

  

(2. History of the Church, deel 5, blz. 340.)

 

(3. Brigham Young, Journal of discorses, deel 2, blz. 129-130.)

 

(Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)