De drie en acht getuigen

 

     En zie, in het boek zal een openbaring van God staan, vanaf het begin der wereld tot aan haar eind. De dingen die zijn verzegeld, zullen niet worden overhandigd ten dage van de goddeloosheid en gruwelen der mensen. Het boek zal aan iemand worden overhandigd, die de woorden zijn van hen die in het stof hebben gesluimerd, en hij zal die woorden aan een ander overhandigen. En de openbaring die werd verzegeld, zal in het boek worden bewaard tot de door de Heer bestemde tijd dat zij tevoorschijn zullen komen. En de dag komt dat de woorden van het boek, die waren verzegeld, door de macht van Christus vanaf de daken der huizen zullen worden gelezen; en alle dingen zullen aan de mensenkinderen worden geopenbaard die ooit onder de mensenkinderen zijn geweest of zullen zijn.

 

     Welnu, ten dage dat het boek wordt overhandigd aan de man over wie ik heb gesproken, zal het boek voor de ogen der wereld worden verborgen, opdat niemands ogen het zullen zien, behalve drie getuigen die het door de macht Gods zullen zien, naast hem aan wie het boek zal worden overhandigd; en zij zullen getuigen van de waarheid van het boek en de dingen daarin. En er is geen ander die het zal bekijken, uitgezonderd enkelen naar de wil van God, om aan de mensenkinderen te getuigen van zijn woord; want de Here God heeft gezegd dat de woorden der getrouwen als het ware uit de doden zouden spreken en wee hem die het woord Gods verwerpt! (Zie 2 Nephi 27:7-14.)

 

     Het Boek van Mormon dat Joseph Smith ontving was gedeeltelijk verzegeld en hem werd geboden dat gedeelte niet te vertalen. Nephi vertelt ons wat het verzegelde gedeelte bevat (vers 7 en 10) wanneer het verzegelde gedeelte aan ons geopenbaard zal worden, (vers 10; zie ook Ether 4:4-7) en hoe het verzegelde gedeelte aan ons bekend gemaakt zal worden. (Vers 11.)

 

     En ook anderen die er zijn geweest, heeft Hij alle dingen getoond, en zij hebben ze opgeschreven; en ze zijn verzegeld teneinde in hun zuiverheid, naar de waarheid die in het Lam is, in de bestemde tijd des Heren onder het huis Israëls te verschijnen. (1 Nephi 14:26.) En wanneer zij dit ontvangen hebben - en het is raadzaam dat zij dit eerst ontvangen, om hun geloof te beproeven - dan zullen hun, indien zij deze dingen geloven, grotere dingen worden geopenbaard. En indien zij deze dingen niet willen geloven, dan zullen de grotere dingen hun worden onthouden, tot hun veroordeling. (3 Nephi 26:9-10.)

 

     De Heer stemde erin toe dat Joseph Smit twee groepjes bijzondere getuigen van de gouden platen van het Boek van Mormon zou hebben: 1. De drie getuigen: Oliver Cowdery, David Whitmer en Martin Harris, en 2. De acht getuigen: Christian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer jr., John Whitmer, Hiram Page, Joseph Smith sr., Hyrum Smith, Samuël Smith.

 

     De drie personen die in 2 Nephi 27:12 worden genoemd en die het verslag "door de macht Gods zullen zien" zijn blijkbaar de drie getuigen. In hun getuigenis verklaarden zij dat zij een engel hadden gezien, de stem van God hadden gehoord en de gouden platen hadden gezien, door de macht Gods en niet door die van een mens. In 2 Nephi 27:13 worden nog enkele getuigen genoemd die het verslag op de gouden platen "volgens de wil van God" zullen zien, "om van zijn woord aan de kinderen der mensen te getuigen." Dit zijn klaarblijkelijk de acht getuigen. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.