Wat is de formule voor het verkrijgen van een getuigenis?

 

     We moeten ons veranderen. Preciezer gezegd: we moeten een verandering ondergaan, ofwel ons bekeren, door de kracht van de verzoening van de Heiland en door de kracht van de Heilige Geest. Dit proces wordt bekering genoemd. Het omvat een gedragsverandering, maar het gaat verder dan gedrag; het is een verandering van ons wezen. Het is een dusdanige ingrijpende verandering dat de Heer en zijn profeten over een wedergeboorte spreken, een verandering van hart, en een doop met vuur.

 

     De Heer heeft gezegd: "Verwonder u niet dat het gehele mensdom moet worden wedergeboren, ja, mannen en vrouwen, alle natiën, geslachten, talen en volken; ja, geboren uit God, veranderd van hun vleselijke en gevallen staat in een staat van rechtvaardigheid, waardoor zij, door God verlost, zijn zonen en dochters worden; en aldus worden zij nieuwe schepselen; en tenzij zij dat doen, kunnen zij geenszins het koninkrijk Gods beërven." (Mosiah 27:25-26). (1)

 

     Wat kan iemand doen om zich te bekwamen de dingen van de Geest te ontvangen en te begrijpen een instrument te worden waardoor geestelijke boodschappen begrijpelijk kunnen worden? Een antwoord hierop wordt gegeven in een prachtige hedendaagse openbaring: "Maar groot en wonderlijk zijn de werken des Heren, en de verborgenheden van zijn koninkrijk die Hij ons toonde, die in heerlijkheid en in kracht en in heerschappij alle begrip te boven gaan."

 

     "Noch is de mens in staat die bekend te maken, want zij kunnen alleen worden gezien en begrepen door de macht van de Heilige Geest, die God schenkt aan degenen die Hem liefhebben en zich voor Hem reinigen. (L&V 76: 114; 116.)

 

     Sprekend over het zelfde onderwerp gaf Moroni deze raad: "En wanneer gij deze dingen ontvangt, spoor ik u aan God, de eeuwige Vader, in de naam van Christus te vragen of deze dingen niet waar zijn; en indien gij vraagt met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, zal Hij de waarheid ervan aan u openbaren door de macht van de Heilige Geest. (Moroni 10:4.)

 

     De formule lijkt eenvoudig: Geloof, gehoorzaamheid en gebed. Maar evenals met alle goede dingen, vereist het persoonlijke inspanning. De zoeker naar geestelijke waarheid moet eerst geloof in God hebben, dat is het begin van alle wijsheid. Dikwijls is de moeilijkheid met hen die problemen hebben met het geloven van bepaalde evangeliebeginselen, dat zij nog niet helemaal in God geloven. Verder moet liefde voor God een kenmerk zijn van hen die de dingen van de geest willen weten. Dat betekent zich overgeven aan de eisen van de Heer. Met andere woorden: gehoorzaamheid aan de wet wordt vereist, wat de enige weg naar vrijheid is.

 

     Kennis in zichzelf is nooit voldoende maar moet door gehoorzaamheid levend gemaakt worden, de vrucht van de liefde. Door gehoorzaamheid aan de wet des Heren, reinigen wij ons en kunnen Hem dan benaderen en zijn gunst winnen. De hele tijd behoort dan gebeden te worden om hulp om de verlangde kennis te verkrijgen. Dergelijk bidden dient oprecht te zijn en met eerlijke bedoelingen, anders is het een nutteloos gebaar. "Bidt altijd, en Ik zal mijn Geest op u uitstorten" (zie L&V 19:38) is de belofte des Heren. Het naleven van het herstelde evangelie maakt een mens dus geschikt om de dingen van de Geest te begrijpen. Alleen onder die voorwaarde zal het licht van de ultieme waarheid je leven binnengaan. (2) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Trouw aan het Geloof, blz. 13-14.)

 

(2. John A. Widtsoe, Evidences and Reconciliations, blz. 87-88.)

 

(Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)