Hoe kan men de gave van de Geest ontvangen?

 

     Door de genade Gods worden bepaalde geestelijke zegeningen, die de gave van de Geest worden genoemd, verleend aan mensen nadat zij bewezen hebben geloof en toewijding te hebben en gehoorzaam te zijn. De verlening van die gaven is altijd gegrond op gehoorzaamheid aan de wet, maar omdat zij vrijelijk beschikbaar zijn voor alle gehoorzamen, worden zij gaven genoemd. Het zijn tekenen en wonderen die gereserveerd worden voor de getrouwen en voor niemand anders.

 

     Moroni heeft gezegd dat de gave van God van Christus komen door de macht van de Heilige Geest en door de Geest van God. (Zie Moroni 10.) Met andere woorden, de gaven komen door de macht van de Geest die de Heilige Geest is, maar de Geest van Christus of ook wel het licht van Christus genoemd, is de macht waardoor de Heilige Geest werkt. Hun doel is de gelovigen te verlichten, aan te moedigen en op te bouwen opdat zij vrede mogen ontvangen in dit leven en geleid worden tot het eeuwige leven in de komende wereld. Hun aanwezigheid is het bewijs van de goddelijkheid van het werk des Heren en waar zij niet gevonden worden is er geen kerk en ook geen koninkrijk Gods.

 

     De belofte is dat zij nooit weggenomen zullen worden zolang de aarde in haar tegenwoordige staat blijft bestaan tenzij door het ongeloof van de mensen, (Moroni 10:19) maar als de volmaakte dag aanbreekt en de heiligen verhoogd worden, zullen ze niet meer nodig zijn. Zoals Paulus het uitdrukte: "Doch als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben." (Zie 1 Korintiërs 13:10.)

 

     De gelovigen behoren met hun gehele hart naar de gave van de Geest te streven. Zij behoren, "naar de hoogste gaven te streven," (1 Korintiërs 12:31; L&V 46:8) "naar de gave des Geestes te streven," (1 Korintiërs 14:1) er God om vragen, "Die mildelijk geeft." (L&V 46:7; Matteüs 7:7-8.) Aan de een zal de ene gave gegeven worden, aan de ander een andere; en aan "sommigen zal het worden gegeven al deze gaven te hebben, zodat er een hoofd zij, en elk lid erdoor moge worden gebaat." (Zie L&V 46:29.) 

 

De Schriften vermelden vele gaven van de Geest: De wetenschap 'dat Jezus Christus de Zoon van God is, en dat Hij gekruisigd is voor de zonden der wereld.' (L&V 46:13.) Het vermogen om te geloven in de woorden van hen die van Jezus Christus getuigen. (Zie L&V 46:14.) Kennis van 'de verscheidenheid van bediening' (L&V 46:15; zie ook 1 Korintiërs 12:5.)

     Deze gave wordt gebruikt om de kerk te leiden en te besturen. Kennis van 'de verscheidenheid van de werkingen', waarmee we kunnen onderscheiden of een lering of invloed van God komt of uit een andere bron. (L&V 46:16; zie ook 1 Korintiërs 12:6-7.) De gave van 'het woord van wijsheid'. (1 Korintiërs 12:8; L&V 46:17.)

     Dit verwijst niet naar de wet die we kennen als het woord van wijsheid, maar naar de gave van wijsheid - het vermogen om kennis voor rechtvaardige doeleinden aan te wenden. De gave van 'het woord van kennis.' (1 Korintiërs 12:8; L&V 46:18.) Het vermogen om met de macht van de Heilige Geest te onderwijzen. (Zie Moroni 10:9-10; zie ook L&V 46:18.) De gave van geloof. (Zie 1 Korintiërs 12:9; Moroni 10:11. Zie ook L&V 46:19; 46:20; zie ook 1 Korintiërs 12:9; Moroni 10:11.) Deze geestelijke gaven, en de andere die in de Schriften voorkomen, zijn slechts enkele voorbeelden van de vele gaven van de Geest. (1) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)