Jesaja is de profeet van de herstelling

 

    Jesaja schreef met opzet op een dusdanige manier dat alleen zij, die vervuld zijn van de geest van profetie zijn boodschap ten volle kunnen begrijpen en deel hebben aan zijn machtige visioenen. De woorden van de huidige profeten worden ons door de zelfde Geest gegeven als die welke de profeten vanouds inspireerde. (Zie L&V 18:33-36.) Hoe meer u de woorden van Jesaja met aandacht en een gebed in uw hart bestudeert, hoe meer u ze zult leren liefhebben, waarderen en tenslotte begrijpen.  

 

     Het is in 'De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' een beetje de gewoonte geworden om de herstelling van het evangelie te zien als iets dat in het verleden heeft plaatsgevonden en de vergadering van Israël als iets dat weliswaar nog steeds gaande is, maar toch grotendeels al plaatsgevonden heeft. Het is waar dat wij de volheid van het eeuwig evangelie bezitten, in de zin dat wij die leerstellingen, priesterschappen en sleutels bezitten die ons in staat stellen om de volheid van de beloning van het koninkrijk van onze Hemelse Vader te verkrijgen en dat een overblijfsel van Israël vergaderd is; dat enkele nakomelingen van Efraïm en Manasse (en enkele anderen) lid geworden zijn van genoemde kerk en hun verlosser hebben leren kennen.

 

     Maar de herstelling van de wonderbaarlijke waarheden die Adam, Henoch en Abraham bekend waren is nog maar nauwelijks begonnen. Het verzegelde gedeelte van het Boek van Mormon moet nog vertaald worden. Alle dingen zullen niet geopenbaard worden voordat de wederkomst van Jezus Christus een feit is. Een groot gedeelte van het tijdperk van de herstelling ligt nog voor ons. En wat Israël betreft, haar bestemming ligt in het duizendjarig rijk, en de heerlijke dag waarop "het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogste (zie Daniël 2:27) ligt nog voor ons. Wij als 'heiligen der laatste dagen' zijn ermee begonnen, maar de alles te bovengaande heerlijkheden en wonderen die nog geopenbaard moeten worden bevinden zich in de toekomst. Veel van wat Jesaja, de profeet van de herstelling, heeft gezegd moet nog vervuld worden.

 

     Jesaja staat bekend, vanwege de overvloed, de schoonheid en volmaaktheid van zijn profetische woorden, als de Messiaanse profeet, die de eerste komst van onze Heer Jezus Christus voorspelde. En hij was waarlijk een Messiaanse profeet. Geen enkele profeet uit het Oude Testament, waarvan de geïnspireerde woorden tot ons zijn gekomen, kan zich in dit opzicht met hem vergelijken. Bovendien heeft de eerste komst van de Messias, Jezus Christus, plaatsgehad, zodat ook degenen onder ons, die niet begiftigd zijn met al te veel geestelijk inzicht, de geboorte, bediening en dood van onze Heer Jezus Christus kunnen herkennen als vervulling van de profetieën van Jesaja.

 

     Maar als wij de geschriften van Jesaja werkelijk willen begrijpen, dan kunnen wij niet genoeg de nadruk leggen op het feit dat hij de profeet van de herstelling is, de machtige ziener van Jakobs nakomelingen, die onze dag voorzag en die onze Israëlische vaders, in hun geestelijke, lusteloze en troosteloze toestand, aanmoedigde met beloften van heerlijkheid en triomf voor hun nakomelingen, die in de toekomst tot de Heer Jezus Christus zouden wederkeren en Hem in de laatste dagen in waarheid en gerechtigheid zouden dienen. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.