De herstelling van het evangelie is wonderbaarlijk

 

     De herstelling van het evangelie door middel van Joseph Smith betekende de terugkeer tot de aarde van veel dingen die verloren waren gegaan: de waarheid met betrekking tot de verhoging en hoe deze verkregen kan worden, het heilig priesterschap en zijn sleutels, de gaven en machten van de Heilige Geest, de juiste organisatie van de kerk, de tempel-verordeningen, kennis betreffende de vergadering van Israël en de uiteindelijke verlossing van Zion. De sleutel tot deze herstelling was de profeet Joseph Smith, de man van wie de Heer gebruik maakte om deze bedeling, waarin alle andere/voorgaande bedelingen zijn ondergebracht, te openen.

 

     De taak die Joseph Smith was toegewezen, tot de wederoprichting aller dingen (Handelingen 3:21) was zo groot dat duizenden jaren voor zijn geboorte heilige profeten over hem spraken en zijn naam noemden. (3 Nephi 3.) En wat het machtige werk betreft dat door hem begonnen zou worden: er zijn evenveel profetieën die dat voorspellen als er zijn over welk ander onderwerp dan ook, het grote aantal profetieën over onze Heer en zijn verlossend offer niet uitgezonderd.

 

     Joseph Smiths grootheid ligt in het werk dat hij deed, de geestelijke bekwaamheid die hij ontwikkelde en het getuigenis dat hij gaf van de Verlosser. Daar de sleutels van de verlossing aan de profeet Joseph Smith teruggegeven werden, is het in en door en wegens zijn werk in de laatste dagen dat de volheid van de verlossende macht van de Heer weer voor de mens beschikbaar is gemaakt. Doordat de Heer Joseph Smith geroepen heeft, is de zaligheid weer beschikbaar voor de sterfelijke mens.

 

     "Joseph Smith, de profeet en ziener des Heren, heeft, Jezus alleen uitgezonderd, meer gedaan voor het heil van de mensen in deze wereld dan enig ander mens die hier ooit heeft geleefd." (L&V 135:3.)

 

     Het werk van deze bedeling is om vele redenen een wonderbaar werk en een wonder. Het bevat een volheid van al die evangeliebeginselen en verordeningen die in alle andere evangeliebedelingen werden onderwezen. Daarom wordt deze bedeling de "volheid der tijden" genoemd. Verder stelt zij grotere zegeningen ter beschikking aan meer mensen dan in welke andere bedeling ook, want haar werk richt zich niet alleen tot de levenden maar ook tot de doden. Deze en veel andere leerstellige beginselen werden door middel van Joseph Smith hersteld. Ik ben het er dus volkomen mee eens dat wat de profeet Joseph Smith gedaan heeft een wonderbaar werk en een wonder is.

 

     Ik hoop dat mijn columnlezers de belangrijkheid van deze bedeling begrijpen en haar waarde in verband met het machtige werk van verlossing. Wij leven namelijk in de belangrijkste bedeling uit de wereldgeschiedenis, de volheid der tijden, wanneer alle dingen worden vergaderd en in hun juiste orde worden teruggebracht, ter inluiding van het duizendjarig rijk van de Verlosser en de rechtvaardigen. Ik hoop dat u beseft van hoeveel betekenis de geweldige taak is die ons is opgelegd met betrekking tot de verlossing van de wereld.

 

     Er moeten, evenals in eerdere bedelingen, getuigen gevonden worden die met goddelijk gezag bekleed zijn om de mensen te waarschuwen en het herstelde evangelie te prediken, opdat de mensen kunnen leven in overeenstemming met het geopenbaarde woord van God. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.