De betekenis van de ijzeren roede

 

   Als antwoord aan hen die misschien doelloos aan het ronddwalen zijn, op zoek naar iets dat hun verlangen zou kunnen bevredigen en een eind maken aan hun verwarring en de leegte in hun leven, zou ik enkele gedachten naar voren willen brengen in verband met een opmerkelijk visioen in Het Boek van Mormon in 1 Nephi Hoofdstuk 8, dat de profeet Lehi, zeshonderd jaar voor Christus had.

 

     Zoals met de vele andere profeten in de Bijbelse geschiedenis het geval was, waren dromen of visioenen van deze aarde doeltreffende middelen waardoor de Heer, bij monde van zijn leiders de profeten, contact onderhield met zijn volk. Daarom had ook deze droom van Lehi veel betekenis. De met vruchten beladen boom stelde de liefde Gods voor die Hij over alle mensenkinderen uitstort. (Zie vers 10-12.) Later zou de Meester tijdens zijn andere bediening zelf aan Nicodemus uitleggen hoe die grote liefde beloond werd. Hij zei: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leve hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door hem behouden worde." (Johannes 3:16-17.)

 

    De ijzeren roede (vers 19) in dit visioen stelt het evangelie van Jezus Christus voor, dat leidt naar de boom des levens die, zoals de Meester uitlegde aan de vrouw bij de bron in Samaria, als een bron van levend water was, dat springt ten eeuwig leven. (Zie Johannes 4:14.)

 

     Zij die in het visioen aan de andere kant van het water spottend stonden te wijzen, stellen de menigte op aarde voor die samen de apostelen van het Lam bestrijden. De spotters, openbaarde de Heer, stellen de zogenaamde wijsheid van de wereld voor en het gebouw zelf, waarin zij verzameld waren, de hoogmoed der wereld. (Vers 26-27.)  

 

     Als er iets nodig is in deze tijd van beroering en frustratie, waarin mannen en vrouwen en jonge mensen wanhopig zoeken naar antwoorden op de problemen die het mensdom teisteren, dan is dat een 'ijzeren roede' die ons veilig kan leiden langs het nauwe pad dat leidt naar het eeuwige leven, te midden van de vreemde en misleidende wegen die uiteindelijk leiden naar de ondergang van alles wat 'deugdelijk, liefelijk of prijzenswaardig is'.

 

     Deze toestanden die nu op de aarde aangetroffen worden, wanneer het Boek van Mormon te voorschijn zou komen, werden door de profeten voorspeld. Denk maar na over de huidige toestand in de wereld en lees het volgende:  "En ik weet dat gij wandelt in de hoogmoed van uw hart; en er is niemand, slechts enkelen uitgezonderd, die zich niet in de hoogmoed van zijn hart verheft, zodat hij zeer fraaie kleding draagt en zich overgeeft aan afgunst en strijd en kwaadwilligheid en vervolgingen en allerlei ongerechtigheden; en uw kerken, ja, alle, zijn verontreinigd wegens de hoogmoed van uw hart. Want zie, gij hebt geld en uw goed en uw fraaie kleding en de versiering van uw kerken meer lief dan gij de armen en de behoeftigen, de zieken en de bezochten liefhebt." (Mormon 8:36-37.)

 

     "Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, enz. (2 Timoteüs. 3:2-5.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.