Gebruik de openbaringen van de laatste dagen 

 

     Het boek Jesaja, zoals het in onze Bijbel (vertaling 1951) staat, bestaat uit 66 hoofdstukken met 1292 verzen. Jesaja's geschriften waren op de koperen platen, waar het Boek van Mormon uit samengesteld is, in een getrouwere vorm dan in onze Bijbel bewaart gebleven, en uit deze bron citeerde Nephitische profeten 414 verzen en parafraseerden er nog een 34. Met andere woorden, een derde van het boek Jesaja (32 procent om precies te zijn) wordt aangehaald in het Boek van Mormon en nog eens 3 procent wordt in andere woorden weergegeven.

 

     En de profeten van het Boek van Mormon - en laat de betekenis hiervan goed tot u doordringen - de profeten van het Boek van Mormon legden de gedeelten die zij gebruikten uit, zodat het Boek van Mormon een getuige en een openbaarder wordt van de waarheden van dit belangrijkste boek van de oudtestamentische profetieën. De beste uitleg van het boek Jesaja vindt men dus in het Boek van Mormon.

 

     Mag ik zo vrij zijn om te beweren dat niemand, absoluut niemand, in deze tijd en in deze bedeling de geschriften van Jesaja kan begrijpen, tenzij hij eerste leert en gelooft wat God geopenbaard heeft door de mond van zijn Nephitische getuigen en wat te vinden is in dat deel van de heilige Schriften waarvan Hijzelf deze eed zwoer: "en het is waar, zo zeker als uw Heer en uw God leeft."(L&V 17:6.) Zoals Paulus het zei: "omdat Hij bij niemand hoger kon zweren, zwoer Hij bij Zichzelf." (Zie Hebreeën 6:13.) De Heer zei dus in zijn eigen naam dat het Boek van Mormon en daarmee ook de geschriften van Jesaja die erin voorkomen, zijn eigen wil en stem zijn. De 'heiligen der laatste dagen' weten dus dat de sektarische speculaties en anderen die gedeelten van het boek Jesaja geschreven zouden hebben, tot de waandenkbeelden behoren waaraan intellectuelen van andere denominaties ten onrechte trouw aan zijn.

 

     Ook in deze tijd heeft de Heer de geschriften van Jesaja uitgelegd, goedgekeurd, verduidelijkt en aangevuld. Toen Moroni op 21 september 1823 aan Joseph Smith verscheen, haalde deze hemelse boodschapper het elfde hoofdstuk van Jesaja aan en zei dat het op het punt stond vervuld te worden. (Zie JS-G 40.) Afdeling 113 van de Leer en Verbonden bevat de geopenbaarde uitleg van verzen in hoofdstuk 11 en 52 van Jesaja. Afdeling 101 bevat de sleutel tot het begrijpen van hoofdstuk 65 van de geschriften van deze profeet van vroeger, terwijl de hoofdstukken 35, 51, 63 en 64 ons duidelijk gemaakt worden door wat de Heer ons verteld in afdeling 133. Als wij op de voetnoten in de Leer en Verbonden letten, zullen wij merken dat in ongeveer 100 gevallen in de openbaringen van deze tijd de woorden van Jesaja aangehaald worden, in andere woorden weergeeft of uitlegt en zo de ingevingen van de Heilige Geest die hij ongeveer 2500 jaar geleden ontving, aan ons doorgeeft.

 

     Er is inderdaad openbaring voor nodig om openbaring te begrijpen. Wat is er meer vanzelfsprekend dan dat de Heer, die zijn waarheden in vroegere tijden openbaarde, vandaag dezelfde eeuwige waarheden openbaart en aldus zijn woorden van vroeger en nu samenbindt, zodat de kennis van wat Hij door alle eeuwen heen gezegd heeft ons tot zegen zal zijn. Ik ben zo blij met het Boek van Mormon en de andere geschriften want voor mij maken zij de Bijbel alleen maar duidelijker, en dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.

 

(Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)