De symbolische betekenis van de olijfboom

 

     Het gebruik van de olijfboom als symbool van het huis van Israël is een prachtig voorbeeld om ons in te laten zien waarom God symboliek gebruikt om zijn geestkinderen de wetten en beginselen van het (herstelde) evangelie te onderwijzen. De profeet Zenos die in het Boek van Mormon twaalf maal genoemd wordt en met de profeten Jesaja, Mozes en Jakob uit het Oude Testament in het Boek van Mormon het meest geciteerd wordt, heeft op de koperen platen die Lehi en zijn gezin uit Jeruzalem hadden meegenomen, een dergelijke verhandeling geschreven. Zenos was niet de enige profeet die de olijfboom gebruikte als symbool van het uitverkoren volk van God.

 

     Jeremia, die de aanstaande vernietiging van de Joden door Babylonië voorzag, vergeleek het verbondsvolk met een groene olijfboom die door vuur werd verteerd. (Jeremia 11:16.) De apostel Paulus waarschuwde de Romeinse christenen voor hoogmoed. Daarbij gebruikte hij een korte allegorie, die bijna gelijk is aan die van Zenos in het Boek van Mormon. (Romeinen 11:17-24.) In een hedendaagse openbaring wordt in een gelijkenis betreffende de verlossing van Zion opnieuw het symbool van de wijngaard en het planten van olijfbomen gebruikt. (L&V 101:43-66.) Het is dus duidelijk dat de olijfboom een symbool is van Israël, maar waarom zou de Heer zijn profeten inspireren om deze bepaalde boom als symbool van zijn uitverkoren volk te gebruiken?

 

     In zijn oneindige wijsheid koos God symbolische voorstellingen die als diepe waterbronnen zijn. Op elk niveau kan men zijn dorst naar kennis lessen, maar hoe dieper men de emmer laat gaan, hoe koeler en heerlijker het water wordt. Ik heb daarom de wetenschap verkregen dat 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' een kerk is die op dat niveau met geloof bezig is.

 

     Als men het gebruik van de olijfboom als symbool voor Israël bekijkt, zijn er verschillende dingen die direct opvallen. De olijfboom is een levend iets en hij brengt veel goede vruchten voort. Het huis Israëls werd gekozen uit andere naties en aangesteld om goed werk te verrichten en de wereld geestelijk te voeden en te onderhouden. Evenals andere bomen verschaft de olijfboom bescherming tegen de brandende stralen van de zon en heeft hij voortdurend voedsel nodig om in leven te blijven. Ook hier is de symboliek van Israëls bestemming duidelijk. Ook Israëls afhankelijkheid van de Heer wordt erdoor gesymboliseerd.

 

     Eeuwenlang is de olijftak in verband gebracht met vrede. Toen de duif terugkwam naar Noach in de ark, droeg zij een olijfblad in haar snavel, als symbool dat de aarde met God weer vrede had gesloten. (Zie Genesis 8:11.) De olijftak werd zowel in Griekenland als in Rome gebruikt als teken van vrede en hij wordt nog altijd in die zin gebruikt in het zegel van de Verenigde Staten, waarin een Amerikaanse arend wordt afgebeeld met een olijftak in zijn klauwen.

 

     Oorlogen met de daarmee gepaard gaande vernielingen en ontreddering was/is niet bevorderlijk voor de teelt van olijfbomen, die vele jaren, voordat zij tot productie komen, aandachtige verzorging nodig hebben. Het huis Israël is de bron van ware vrede voor de wereld, maar dan moeten zij zich houden aan de geboden en verordeningen van God. Jehova, is de vredevorst, want de enige ware bron van vrede is Jezus Christus en vrede ontstaat door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van zijn (herstelde) evangelie. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.