Wat voor vorm nemen de oordelen Gods soms aan?

 

    "Maar zie, in de laatste dagen, ofwel in de dagen van de andere volken - ja, zie, dan zullen alle natiën van de andere volken en ook de Joden, zowel zij die naar dit land komen als zij die zich in andere landen bevinden, ja, zelfs in alle landen der aarde, zie, zij zullen dronken zijn van ongerechtigheid en van allerlei gruwelen - en wanneer die dag komt, zullen zij door de Heer der heerscharen worden bezocht met donder en met aardbeving en met een groot rumoer en met storm en met orkaan en met de vlam van een verterend vuur. En alle natiën die tegen Zion strijden en die haar beangstigen, zullen zijn als een droom, een nachtgezicht; ja, het zal voor hen zijn zoals voor een hongerige die droomt, en zie, hij eet, maar hij ontwaakt en zijn ziel is ledig; of zoals een dorstige die droomt, en zie, hij drinkt, maar hij ontwaakt, en zie, hij is uitgeput en zijn ziel is begerig; ja, zo zal het de menigte van alle natiën vergaan die tegen de berg Zion strijden. Want zie, gij allen die ongerechtigheid bedrijft, bedwingt u en weest verbaasd, want gij zult roepen en schreeuwen; ja, gij zult dronken zijn, maar niet van wijn, gij zult waggelen, maar niet van sterke drank.  Want zie, de Heer heeft de geest van diepe slaap over u uitgestort. Want zie, gij hebt uw ogen toegesloten en de profeten verworpen; en uw heersers en de zieners heeft Hij omhuld wegens uw ongerechtigheid. En het zal geschieden dat de Here God de woorden van een boek voor u tevoorschijn zal brengen, en het zullen de woorden zijn van hen die gesluimerd hebben." (2 Nephi 27:1-6.)

 

     Oordelen treffen de mensen wegens ongehoorzaamheid. Hier voorziet Nephi een volk die "dronken zijn van ongerechtigheid en van allerlei gruwelen." (Vers 1.) Daarom zal het bezocht worden met donder een aardbeving, stormen en verterend vuur.

 

     In alle eeuwen heeft de Heer zijn oordelen uitgestort over de kinderen van ongehoorzaamheid. Hongersnoden, gevangenschap, ziekten, overstromingen, bliksem, hagelstormen, epidemieën, orkanen, aardbevingen, oorlogen, vuur en zwavel als regen uit de hemel - al deze en oneindig veel meer worden door God over de mensen uitgestort die Hem en zijn wetten verlaten. (Leviticus 26; Deuteronomium 28-29; 3 Nephi 8; 9; 10; L&V 43:25; 63:32-33; 88:88-91.)

 

     Het is duidelijk dat deze oordelen de volken en de naties treffen om ze, wegens hun opstandigheid, te straffen en ze te vernederen opdat zij misschien weer rechtvaardig worden. En het is ook duidelijk dat een rechtvaardige minderheid misschien zal moeten lijden met degenen die een rechtvaardige straf voor hun onheilige praktijken krijgen, want "Sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worde tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd." (Daniël 11:35.)

 

     De mensen in de laatste dagen zijn gedompeld in goddeloosheid en zonden. Evenals mensen die dromen, dat zij eten of drinken en dan ontdekken dat het maar een droom was, vinden zij geen bevrediging voor hun geestelijke honger. Zij zijn als mensen die wankelen maar niet van teveel wijn, of als mensen die slapen maar geen rust vinden en de profeten en de zieners, enzovoort, zullen bedekt zijn. Met andere woorden: zij zullen geen profeten of zieners heb-ben. (Zie Jesaja 29:7-10.) Iedereen zal het met mij eens zijn dat dit het geval was toen de gouden platen van het Boek van Mormon te voorschijn werden gebracht. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.