De rechtvaardigheid van hun verlosser

 

     In 2 Nephi 2:3-7 vertelt Lehi aan zijn zoon Jakob: "Daarom zal uw ziel gezegend worden, en je zult veilig wonen bij uw broeder, Nephi. Daarom weet ik dat je verlost bent dankzij de rechtvaardigheid van uw Verlosser; want je hebt gezien dat Hij in de volheid des tijds komt om de mensen redding te brengen. En de weg is bereid sinds de val van de mens, en de redding is vrij." (Zie vers 3- 4.)

 

     Zo vertelt Lehi de knaap: "Daarom weet ik dat gij verlost zijt dankzij de rechtvaardigheid van uw Verlosser," niet wegens welke daad van Jakob ook, maar wegens Jezus Christus. Zo zegt hij ook: "En de weg is bereid sedert de val van de mens, en de redding is vrij."

 

     Er is echter nog een andere manier waarop verlossing tot de mens komt want "de mensen worden voldoende onderricht om goed van kwaad te onderscheiden" en toch zondigen alle mensen. Daarom is het dat "door de wet geen vlees gerechtvaardigd wordt." (Vers 5.) Niemand houd Gods wet tot in de volmaaktheid. Gerechtvaardigd te zijn betekent geheel onschuldig voor God te kunnen staan. Niemand heeft dat ooit kunnen doen door zijn eigen verdiensten, "want allen hebben gezondigd en derven (mislopen) de heerlijkheids Gods." (Romeinen3:23.) Daarom geeft Christus " Zichzelf als offer voor de zonde om aan de doeleinden der wet te voldoen." (Vers 7.) Jezus, nam onze plaats in en droeg de straf voor alle wetten van God die door de eeuwen heen op aarde overtreden zijn.

 

     Maar dit aspect van de verlossing is niet helemaal vrij, want de mens moet iets doen om ervoor in aanmerking te komen. Lehi zegt dat het slechts van waarde zal zijn voor hen, "die een gebroken hart en een verslagen geest hebben; en voor niemand anders kan aan de doeleinden der wet worden voldaan." (Vers 7.) Mensen die de verzoening van Christus voor zich zouden willen opeisen moeten geloof in Hem tonen en met hun gehele hart zich van al hun zonden bekeren, anders kan niemand daar enig baat bij hebben.  

 

     De persoonlijke uitwerking van de verzoening maakt voor iedere ziel vrijspraak van de gevolgen van persoonlijke zonden mogelijk, dankzij de bemiddeling van Christus. Een dergelijke verlossende voorspraak kan echter alleen worden afgesmeekt door middel van individuele inspanning in de vorm van geloof, bekering en volharding in goede werken. De wetten op grond waarvan deze persoonlijke zaligheid is te verwerven, zijn door Christus voorgeschreven.

 

     Hij heeft dan ook het recht om uit te maken hoe - de door Zijn zelfopoffering mogelijk gemaakte - zegeningen, iemand zullen worden toebedeeld. Alle mensen hebben de voorspraak van de Zaligmaker nodig, want allen zijn overtreders. Dat de zegen van verlossing van onze eigen zonden, hoewel deze voor iedereen bereikbaar is, desondanks uitsluitend op voorwaarde van persoonlijke inspanning wordt verleend, wordt even duidelijk verkondigd als de waarheid dat wij allen onvoorwaardelijk verlost zullen worden uit de dood, die een gevolg is van de zondeval.

 

     Er is voor iedereen een oordeel bestemd en alle mensen zullen naar hun werken worden geoordeeld. De vrije wil van de mens stelt hem in staat het een of het ander te kiezen of te verwerpen, het pad des levens te volgen of de weg die naar het verderf leidt. Het is dan ook rechtvaardig dat hij verantwoordelijk wordt gesteld voor de uitoefening van zijn vermogen om te kiezen en dat hij de gevolgen van zijn daden draagt. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.