Het nauwkeurigste boek op aarde

 

    In 1832, toen enkele zendelingen uit het zendingsveld terugkeerden, berispte de Heer hen dat zij het Boek van Mormon lichtvaardig hadden opgevat. Hij zei dat hun geest door die houding was verduisterd. Niet alleen hadden zij door hun lichtvaardige houding ten opzichte van dit heilige boek zelf aan licht ingeboet, maar was ook de kerk erdoor onder veroordeling gebracht, ja, alle kinderen van Zion. De Heer zei vervolgens: "En zij zullen onder die veroordeling blijven totdat zij zich bekeren en het nieuwe verbond indachtig zijn, ja, het Boek van Mormon." (L&V 84:54-57.)

 

    Heeft het feit dat we het Boek van Mormon nu ruim honderdtachtig jaar in ons bezit hebben iets aan het belang van het boek afgedaan? Zijn wij het nieuwe verbond indachtig, namelijk het Boek van Mormon? In de Bijbel hebben we het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het woord testament is een vertaling van een Grieks woord dat ook met verbond kan worden vertaald. Is dat wat de Heer bedoelde toen Hij het Boek van Mormon het 'nieuwe verbond' noemde?  

 

     In de begintijd van de kerk werden de heiligen berispt voor het te lichtvaardig opvatten van het Boek van Mormon; zou onze veroordeling minder zijn wanneer wij hetzelfde doen? De Heer getuigt zelf dat de betekenis ervan eeuwig is. Kunnen enkelen onder ons de hele kerk onder veroordeling brengen omdat we lichtvaardig met heilige dingen omgaan? Wat zeggen we op de dag des oordeels, wanneer we voor Hem staan en zijn doordringende blik moeten verdragen, als wij tot degenen behoren die het nieuwe verbond vergaten, of zelfs afwezen?

 

    Joseph Smith getuigde dat "het Boek van Mormon het nauwkeurigste boek op aarde en de sluitsteen van onze godsdienst is." Een sluitsteen is de middelste steen in een gewelf. Die steen houdt alle andere stenen op hun plaats, en als hij wordt weggehaald, stort het gewelf in. Het Boek van Mormon is in drie opzichten de sluitsteen van onze godsdienst. Het is de sluitsteen in ons getuigenis van Christus. Het is de sluitsteen van onze leer. Het is de sluitsteen van ons getuigenis.

 

     Het Boek van Mormon is de sluitsteen in ons getuigenis van Jezus Christus, die zelf de hoeksteen is van alles wat we doen. Het getuigt met macht en duidelijkheid dat Hij werkelijk bestaat. In tegenstelling tot de Bijbel, die door de handen van talloze kopiisten, vertalers en corrupte godsdienstfanatici gegaan is, wat tot tekstvervorming heeft geleid, kwam het Boek van Mormon in slechts één stap van schrijver tot lezer, door één geïnspireerde vertaling, rechtstreeks van de gouden platen waarop het Boek van Mormon was gegraveerd. Daarom is de getuigenis erin van de Meester helder, onvervalst en krachtig.

 

    Maar het Boek van Mormon doet meer. Een groot gedeelte van de christelijke wereld van vandaag verwerpt de goddelijke natuur van de Heiland. Ze trekken zijn miraculeuze geboorte in twijfel, zijn volmaakte leven, en zijn glorierijke opstanding. Het Boek van Mormon onderstreept op niet mis te verstane wijze de waarheid van al deze dingen. Ook voorziet het ons van de volledigste uitleg van de leer van de verzoening. Waarlijk is dit door God geïnspireerde boek een sluitsteen in het getuigenis aan de wereld dat Jezus de Christus is. Verder is Het Boek van Mormon de sluitsteen van de leer van de opstanding. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.