De uiteindelijke triomf kan niemand belemmeren

 

     Zelfs het volk van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' is niet beschermd als het de Heer verwerpt. Hebben wij, mensen van de eenentwintigste eeuw, enige reden om te menen dat wij wel onvatbaar zullen zijn voor de tragische gevolgen van zonde en losbandigheid, als wij van de goddelijke wetten, die in deze laatste dagen hersteld zijn, geen notie willen nemen?

 

     Het is een somber vooruitzicht, maar de droevige afloop die ons boven het hoofd hangt kan nog worden afgewend. Evenals afzonderlijke personen moeten ook de volken als geheel zich bekeren of anders lijden. (Zie L&V 19:4.) Er bestaat slechts een geneesmiddel voor de verziekte toestand waarin de wereld en de aarde verkeert. Dat onfeilbare geneesmiddel heet "rechtvaardigheid, gehoorzaamheid, godzaligheid, eerbaarheid, onkreukbaarheid." Niets anders is voldoende om de kwaal te kunnen bestrijden. (Spencer W. Kimball, Het wonder der vergeving, blz. 335.)

 

     De voorbereidingen die u voor de toekomst neemt geven aan hoe groot uw geloof is. Is uw leven in orde volgens de leer van genoemde kerk? Bent u geestelijk voorbereid "voor de dag dat de Heer zal komen om ieder mens te vergelden naar zijn werken, en ieder mens toe te meten volgens de maat waarmede hij zijn medemens heeft toegemeten"? (L&V 1:10.) Iedereen zal van God precies het zelfde ontvangen als hij aan zijn medemensen heeft gegeven. Rechtvaardige mensen geven op edelmoedige wijze aan anderen. Nephi verteld ons: "Daarom zal Hij de rechtvaardigen door zijn macht bewaren, zelfs al moet de volheid van zijn verbolgenheid komen om de rechtvaardigen te bewaren, zelfs tot de verwoesting van hun vijanden door vuur toe. Daarom behoeven de rechtvaardigen niet te vrezen; want aldus zegt de profeet: Zij zullen worden gered, zo nodig zelfs door vuur." (1 Nephi 22:17.)

 

     Verder wil ik erop wijzen dat de Heer in deze laatste dagen heeft voorspeld dat er twee gebeurtenissen zijn die gelijktijdig zullen plaatsvinden. De ene is de grote rampspoed die binnen afzienbare tijd over de aarde zal komen waarin de goddelozen de goddelozen zullen vernietigen.

 

     De andere grote gebeurtenis is dat er zonder handen een (geestelijke) steen van de berg zal worden afgehouwen en dat deze voort zal rollen en uiteindelijk de hele aarde vullen. Deze steen is 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen'.

 

     Veronderstelt u nu ook maar een ogenblik dat de oordelen Gods de vooruitgang van dit werk zullen belemmeren? Is Hij niet immers consequent? Hoewel Hij zijn rampspoed op de goddelozen zal uitstorten, zal Hij zijn werk toch voort doen gaan en zijn volk zal onder goddelijke bescherming, die steen voorwaarts doen rollen, totdat hij uiteindelijk de hele aarde zal vullen.

 

     In het Boek van Mormon staat het zo: "Want de tijd komt spoedig dat de volheid van de verbolgenheid Gods op alle mensenkinderen wordt uitgestort; want Hij zal niet toestaan dat de goddelozen de rechtvaardigen vernietigen." (1 Nephi 22:16.) Ik geloof dat te midden van al deze rampspoeden God uit de hemel vuur zal zenden, als dit nodig mocht zijn, om onze vijanden te vernietigen terwijl wij, 'heiligen der laatste dagen', voorwaarts gaan met ons werk en die steen doen voortrollen totdat hij de hele aarde vult! En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.