Was de val van Adam een deel van Gods plan?

 

     "En nu, zie, indien Adam niet had overtreden, zou hij niet zijn gevallen, maar zou hij in de hof van Eden zijn gebleven. En alle dingen die geschapen waren, hadden in dezelfde staat moeten blijven waarin zij na de schepping verkeerden; en zij hadden voor eeuwig zo moeten blijven en zouden geen eind hebben gehad. En zij zouden geen kinderen hebben gekregen; daarom zouden zij in een staat van onschuld zijn gebleven, zonder vreugde, want zij kenden geen ellende; zonder goed te doen, want zij kenden geen zonde. Maar zie, alle dingen zijn gedaan in de wijsheid van Hem die alle dingen weet. Adam viel, opdat de mensen zouden zijn; en de mensen zijn, opdat zij vreugde zullen hebben. (2 Nephi 2:22-25.)

 

     In het boek Genesis (Genesis 1:26; 2:7) wordt ons verteld dat Adam zijn lichaam kreeg van het stof der aarde en 'dat hij niet kon sterven', kan afgeleid worden uit het gebod dat God hem gaf, namelijk, dat als hij het goddelijke gebod overtrad en van de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad at, hij zeker zou sterven. (Zie Genesis 2:17.)

 

     In het Boek van Mormon (2 Nephi 2:22) wordt heel duidelijk gezegd dat Adam in de hof van Eden zou zijn gebleven, indien hij niet had overtreden, (van de verboden vrucht had genomen.) Adam was dus in geen enkele zin sterfelijk tot na zijn overtreding die de val veroorzaakte. Dat zijn onsterfelijke geest van een andere wereld kwam is zeker waar, evenals het waar is voor ieder van ons, want wij mensen leefden eerst als geesten voordat wij op deze wereld geboren werden en met het krijgen van ons lichaam erfden wij door de val van Adam de sterfelijkheid.  

 

     Toen Adam en Eva in de hof van Eden geplaatst werden, stroomde er geen bloed in hun lichaam. Hun leven werd in stand gehouden door geest; zij hadden dus, met ieder ander levend wezen, eeuwig in leven kunnen blijven. Toen Adam viel, kwam de verandering en zelfs de aarde werd sterfelijk en alles, met inbegrip van de aarde werd door de verzoening van Jezus Christus van de dood verlost.

 

     Waren Adam en Eva in onschuld in de hof van Eden gebleven, dan zouden zij geen kinderen hebben gehad. (Vers 2.) Noch zouden zij tegenstellingen hebben ervaren zoals wij die kennen, want iets degelijks bestond er niet in hun idyllische staat. (Zie de verzen 22-23.)

 

     Vanaf het begin was het Gods bedoeling dat de mens op aarde geplaatst zou worden en sterfelijke toestanden mee zou maken en een proefperiode zou doorstaan zoals wordt uitgelegd in het Boek van Mormon, waar hij en zijn nakomelingen onderworpen zouden zijn aan alle sterfelijke omstandigheden. Het was een onderdeel van Gods plan dat de mens deze periode in de sterfelijkheid mee zou maken, waarin hij uit de tegenwoordigheid van God zou zijn verbannen en alle merkwaardigheden, de sterfelijkheid, de verleidingen en beproevingen van het lichaam zouden ondergaan.

 

     Daardoor zou hij ervaring krijgen en doordat hij beproevingen en verleidingen moet doorstaan, zou hij, zoals Paulus het beschreef, gereinigd worden. Dit leven hier op aarde is slechts een heel klein onderdeel van ons bestaan, terwijl het tevens het belangrijkste gedeelte is want het zal bepalen of wij waardig zullen zijn om verhoogd te worden in het koninkrijk van God of toegewezen zullen worden aan een ander koninkrijk. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen. (Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel Questions, deel 1, blz. 6; deel 3 blz. 100-101; deel 4, blz.81-82.)