De vervolging van de Joodse natie

 

     Zij zullen door alle volken worden gegeseld omdat zij de God Israëls kruisigen en hun hart afwenden, en de tekenen en wonderen en de macht en heerlijkheid van de God Israëls verwerpen. En omdat zij hun hart afwenden en de Heilige Israëls hebben versmaad, zullen zij in het vlees ronddolen en omkomen, en een aanfluiting en schimpnaam worden en onder alle natiën worden gehaat.

 

     Niettemin, wanneer die dag komt dat zij hun hart niet langer van de Heilige Israëls afwenden, dan zal Hij de verbonden indachtig zijn die Hij met hun vaderen heeft gesloten. Dan zal Hij de eilanden der zee indachtig zijn; ja, en alle volken die van het huis Israëls zijn, zal Ik vanuit de vier hoeken der aarde inzamelen, zegt de Heer, volgens de woorden van de profeet Zenos. Ja, en de gehele wereld zal het heil des Heren zien want alle natie, geslacht, taal en volk zal worden gezegend. En ik, Nephi, heb deze dingen aan mijn volk geschreven, opdat ik hen misschien zou kunnen overreden de Heer, hun Verlosser, indachtig te zijn. Daarom spreek ik tot het gehele huis Israëls, indien het zo zij dat zij deze dingen verkrijgen. (Zie 1 Nephi 19:13-19.)

 

     Eeuwenlang heeft het afvallige christendom de kruisiging van Jezus gebruikt als een voorwendsel om de Joden te vervolgen. Soms zeggen mensen nog: "Deze langdurige verwerping is de straf voor wat zij Jezus hebben aangedaan." Door dit citaat van Zenos maakt Nephi ons enkele belang-rijke dingen duidelijk over dit volk en hun tragische geschiedenis. Ten eerste is er geen enkele indicatie dat zij, hoewel zij "door alle volkeren worden gegeseld, omdat zij de God Israëls kruisigen", deze straf van God hebben gekregen. Wanneer het volk des Heren Hem verwerpt, wordt het door de oordelen Gods getroffen. Dit is dikwijls het gevolg van het feit dat zij niet gewillig zijn om zich tot God te wenden om hulp, bescherming of bevrijding. Zo worden mensen het slachtoffer van hun eigen goddeloosheid.

 

     Mormon schrijft de volgende inzichtelijke woorden: "Doch zie, de oordelen Gods zullen over de goddelozen ko-men; en de goddelozen worden door de goddelozen gestraft; want het zijn de goddelozen die het hart der mensen-kinderen ophitsen tot bloedvergieten." (Mormon 4:5.) Iedereen die denkt dat de vervolging van de Joden God behaaglijk is, dient zich oprecht te bekeren want: "O andere volken, zijt gij de Joden, mijn verbondsvolk vanouds, indachtig geweest? Neen; integendeel, gij hebt hen vervloekt en gehaat, en niet getracht hen terug te winnen. Maar zie, Ik zal al deze dingen op uw eigen hoofd doen wederkeren, want Ik, de Heer, ben mijn volk niet vergeten." (2 Nephi 29:5.)

 

     Verder wijst Zenos erop dat de Joden niet alleen maar werden gestraft wegens de kruisiging van de God van Israël, maar omdat zijn "hun hart afwenden, en de tekenen en wonderen en de macht en heerlijkheid van de God Israëls verwerpen. (Vers 3.) De Israëlieten, niet slechts de Joden, hadden hun hart al eeuwenlang van Jezus (die in zijn voorsterfelijk bestaan Jehova, de God van Israël was) afgewend, zelfs voordat Hij in Jeruzalem gekruisigd werd. Dit is de wortel van Israëls vervolging en tragiek, van de val van de tien stammen in 721 v Chr. af tot de eeuwenlange vervolging van de Joden en de Lamanieten. Christus heeft eens gezegd; "Hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, en gij hebt niet gewild." (Zie Matteüs 23:37.) Nephi belooft dezelfde oordelen aan allen die eveneens hun hart verstokken. (Zie 1 Nephi 22:18-19.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.