De voorspelling van Nephi over de Lamanieten

 

    Deze voorspellingen, betreffende de toekomst van de Lamanieten, zijn in 1980 al begonnen om in vervulling te gaan en zij behoren nu troost te putten uit de bescherming van de Heer. De Lamanieten uit de tijd van Nephi waren niet opstandiger dan de Joden in Jeruzalem, maar hun manier van leven was er de reden van dat zij uiteindelijk gedecimeerd werden. Ze hebben een roerige geschiedenis met veel rampspoeden, maar zij hebben ook een schitterende toekomst. In deze laatste dagen zijn zij een uitverkoren volk en hun lot ligt volledig in hun eigen handen en in die van de Heer. Zij werden zes eeuwen voor Christus verstrooid tijdens de grote verstrooiing maar ook in de voor en na christelijke tijdperken en de grootste verstrooiing heeft echter plaatsgevonden vlak na de ontdekking van het Amerikaanse vaste land door Columbus.

 

     Het geestelijke donkerste uur begint nu over te gaan in de dageraad van een lichtere dag. Gisteren zwierven zij door de wildernis in overvloed of honger; vandaag vinden zij zekerheid in schoolopleiding en industrie en hun bestemming in de toekomst zal schitterend zijn en wel door hun onafhankelijkheid, geloof in 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', onbevreesdheid en macht. Evenals de bevrijding van de Israëlieten van de Egyptische slavernij, zo is hun bevrijding beloofd van bijgeloof, vrees, ongeletterdheid en van de vloek van armoede en ziekte.

 

     Zij zwierven over onbekende oceanen, door onbetreden woestijnen en verloren hun hoge beschaving, taal en kennis van de ware en levende God. Vandaag ontwaken zij uit hun lange slaap, rekken zich uit, gapen en strekken hun handen uit naar de toekomst. Morgen zullen zij goed opgeleid zijn, zullen zij wegen aanleggen, bruggen bouwen, steden ontwikkelen, tempels bouwen en deel uitmaken van de geïnspireerde kerk van hun Verlosser.

 

     Ja, wij hebben de Lamanitische broeders en zusters lief. Het feit dat wij hen het herstelde evangelie brachten/brengen wordt door hen vergeleken met 'gekoesterd worden door de niet-Joden en dat zij door hen gedragen worden op armen of schouders'. (Zie 1 Nephi 22:8.) Hun God heeft vele wonderen verricht om het verhaal door zijn profeten geschreven te krijgen. Ondanks bedreigingen van vijanden en de natuur zijn de verslagen bewaard gebleven om ze vertaald te krijgen in een taal die zij begrijpen zodat het getuigenis van de levende Christus bij hun kan opbloeien. Het Boek van Mormon is als een stem uit het stof, een boodschap van overledenen en een waarschuwing van God:

 

     "Keer tot mij terug, en ik zal tot u terugkeren, zegt de Heer der Heirscharen." (Zie 3 Nephi 24:7.) De Heer roept: "Wee hen, die de handelingen des Heren versmaadt; ja, wee hem, die de Christus en Zijn werken zal loochenen!" (Zie 3 Nephi 29:5.) De Lamanieten zijn bewaard gebleven tot deze belangrijke tijd en het herstelde evangelie staat hen nu ter beschikking. Wij adviseren hen hun ziel in het bloed van het Lam te wassen, om hun leven te reinigen, om de Schriften te bestuderen en het herstelde evangelie en de verordeningen aan te nemen.

 

     Deze profetieën kunnen op één manier vervuld worden en hun deel worden en wel door het pad der gerechtigheid en geloof te betreden; anders zijn al deze beloften lege en onvervulde dromen. Moge God hen zegenen zodat zij de waarheden die hen thans geopenbaard worden kunnen aanvaarden. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.