De herstelling was een geleidelijk ontwikkelingsproces

 

     Om de herstelling plaats te laten vinden moesten de hemelen zich openen. Het was nodig dat er afgezanten uit de tegenwoordigheid van God naar de aarde kwamen. Hoe konden anders de hemelse zaken geopenbaard worden? Er moesten op aarde mensen worden gekozen en met het juiste priesterschap worden begiftigd, om aan het werk van de Heer op aarde leiding te geven. Dat is de weg die de Almachtige God in zijn plan altijd volgt.

 

     Er moesten, evenals in eerdere bedelingen, getuigen gevonden worden die met goddelijk gezag bekleed waren, om de mensen te waarschuwen en het herstelde evangelie der bekering te prediken, opdat de mensen kunnen leven in overeenstemming met het geopenbaarde woord van God.

 

     In deze herstelling werd: 'De Kerk van Jezus Christus' in al haar eenvoud en waarheid hersteld. Alle sleutels en volmachten van het priesterschap die de profeten van vroegere bedelingen hebben gedragen werden op de door God gekozen vertegenwoordigers hier op aarde bevestigd. Op deze manier zijn alle volmachten en sleutels van het priesterschap uit het verleden deze heerlijke en grootste van alle bedelingen binnengestroomd zoals een heldere beek een grote rivier binnenstroomt. Het eeuwig verbond dat vroeger aan de mensen werd gegeven en dat volgens Jesaja werd geschonden, werd toen volledig hersteld. (Jesaja 24:5; L&V 1:15-16.)

 

     Het plan van de herstelling van het evangelie is in alle opzichten bijzonder consequent. Joseph Smith en Oliver Cowdery konden aan het begin het einde niet voorzien, maar Jezus was de Architect en maakte hun, wanneer zij behoefte hadden aan kennis en organisatie, stap voor stap alles bekend, totdat de kerk volmaakt hersteld was.

 

     Met ziet inspiratie in het feit dat ieder onderdeel, dat werd geopenbaard volkomen in overeenstemming is met wat eraan vooraf ging. Het was niet nodig om een onderdeel te laten vallen, te veranderen of aan te passen om het in het plan te kunnen opnemen; maar iedere nieuwe openbaring over leer en priesterschap was volkomen op zijn plaats en completeerde het geheel zoals dat door de Architect was opgezet. Van de organisatie van de kerk in al haar onderdelen en werkzaamheden is, zelfs door de vijanden van de kerk, gezegd, dat zij vrijwel volmaakt is.

 

     Joseph Smith noemde het Boek van Mormon "de sluitsteen van onze godsdienst". (History of the Church, deel 4, blz. 46.) Zoals een sluitsteen in een boog alle andere stenen op hun plaats houdt, zo verschaft het Boek van Mormon stevigheid en stabiliteit aan het werk van God.

 

     De oudtestamentische profeet Daniël heeft geprofeteerd dat God 'een koninkrijk zal oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan.' (Daniël 2:44.) In deze profetie sprak hij over 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', het koninkrijk van God op aarde. Vanaf de dag dat de kerk met zes leden werd gesticht, is zij gegroeid en tot bloei gekomen, en zij zal blijven gedijen tot zij 'de gehele aarde heeft gevuld.' (Daniël 2:35; zie ook L&V 65:2.) Verspreid over de gehele wereld laten honderdduizenden mensen zich elk jaar dopen. Het Boek van Mormon wordt in vele talen vertaald. Over heel de wereld worden er tempels gebouwd. Met Jezus Christus aan het hoofd van de kerk, zullen de levende profeten leiding geven aan de vooruitgang van de kerk, totdat de aarde klaar is voor de wederkomst van de Heiland. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.