Wat bedoelde Nephi met de eilanden der zee?

 

  "En ik, Nephi, zeide tot hen: Zie, zij zijn door de stem van de Geest aan de profeet geopenbaard, want door de Geest worden aan de profeten alle dingen bekendgemaakt die de mensenkinderen naar het vlees zullen overkomen. Daarom hebben de dingen waarover ik heb voorgelezen betrekking op zowel stoffelijke als geestelijke zaken; want het schijnt dat het huis Israëls vroeg of laat zal worden verstrooid over het gehele oppervlak der aarde, en ook onder alle natiën. En zie, velen zijn er van wie zij die in Jeruzalem zijn, het bestaan reeds niet meer weten. Ja, het merendeel van alle stammen is weggevoerd; en zij zijn her- en derwaarts verstrooid over de eilanden der zee; en niemand van ons weet waar zij zijn." (1 Nephi 22:2-4.)

 

     Hoewel Nephi ons niet precies vertelt waarheen het volk van Israël verspreid werd, beschrijft hij duidelijk de verstrooiing ervan onder de naties. Over het algemeen heeft de verstrooiing van het volk geleid tot verlies van hun identiteit en tot verdwijning uit de geschiedenis, zoals na de val van het noordelijk koninkrijk met de tien stammen is gebeurd. Soms werden groepen Israëlieten weggevoerd maar behielden in dat geval hun identiteit als groep. De groep van Lehi is daar een mooi voorbeeld van. De verstrooiing vond ook nog plaats doordat de Israëlieten op bepaalde tijden letterlijk verstrooid werden onder de naties van de wereld. Dit feit wordt ondersteund door talrijke andere teksten in de Schriften, waarvan de belangrijkste zijn: 2 Nephi 10:20-22; 3 Nephi 16:4-5; 20:13; Ether 13:11; L&V 33:6; Mozes 7:62; Deuteronomium 28:64; 30:1-3; Jesaja 11:11-12; Jeremia 3:18; 31:8; Ezechiël 11:17-20; 36:19, 24; Daniël 9:7; Hosea 8:8 en Amos 9:9.

 

     Zoals welbekend is, werd het oude Israël verstrooid on-der alle naties van de aarde omdat zij de Heer verlaten hadden en afgoden dienden. Zoals ook welbekend is bestaat de vergadering van Israël uit het aanvaarden van de waarheid, het verkrijgen van een ware kennis van de Verlosser, en het terugkomen in de ware kudde van de goede Herder. In de taal van het Boek van Mormon bestaat de vergadering uit het opgenomen worden in de "ware kerk en kudde Gods" om dan weer huiswaarts te worden vergaderd "naar de landen hunner erfenis" en weer "in al hun landen van belofte te wonen." (Zie 2 Nephi 6:11; 9:2.)

 

     Met de 'eilanden der zee' bedoelde Nephi waarschijnlijk dat volgens de Hebreeën in zijn tijd, Azië en Afrika de aarde waren, omdat zij over land er toegang tot hadden, terwijl de delen van de aarde waar zij over zee moesten varen, de eilanden der zee werden genoemd.

 

     Nephi verwijst dus niet alleen naar eilanden in de zee als de plaats waar andere overblijfselen van het huis Israëls zich bevinden, maar hij geeft ook aan dat hij en zijn volk op een eiland in de zee wonen, hoewel het volkomen duidelijk is dat hij het over de grote landmassa heeft die nu bekend staat als Amerika. (2 Nephi 10:21-22.)

 

     De indianen geloofden bijna allemaal dat het land dat zij kenden een deel was van een reusachtig eiland dat overal omringd was met grote wateren waarvan de grenzen onbekend waren. Een heleboel stammen hadden vage legenden van een reis over de zee. Velen dachten dat aan de overkant het thuis was van de zon en het licht, en dat daar ook de eeuwige jachtvelden lagen van de gestoven zielen. (Commentary on the Book of Mormon, deel 1, blz. 319.) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.