Ze zullen er geen verschillende ideeën van krijgen

 

     "En ook de ootmoedigen zullen toenemen, en hun vreugde zal in de Heer zijn, en de armen onder de mensen zullen zich in de Heilige Israëls verheugen. Want zowaar de Heer leeft, zullen zij zien dat het gedaan is met de geweldenaar en dat de spotter wordt verteerd, en dat allen die zinnen op ongerechtigheid, worden afgesneden; en zij die een mens om een woord schuldig verklaren en een valstrik leggen voor hem die bestraft in de poort en de rechtvaardige terzij-de dringen om een nietigheid. Daarom, aldus zegt de Heer, die Abraham heeft verlost, over het huis Jakobs: Jakob zal nu niet beschaamd staan, noch zal zijn aangezicht nu ver-bleken. Doch wanneer hij zijn kinderen, het werk van mijn handen, in zijn midden ziet, zullen zij mijn naam heiligen en de Heilige Jakobs heiligen en de God van Israël vrezen. Ook de dwalenden van geest zullen tot inzicht komen en de mor-renden zullen lering aannemen. (2 Nephi 27:30-35.)

 

     Er wordt over deze gebeurtenis gesproken in verband met het tevoorschijn komen van het Boek van Mormon. Men zal zien, dat de geweldige tot niets wordt en de spotter wordt verteerd en allen, die belust zijn op ongerechtigheid, worden afgesneden. Zijn deze woorden al in vervulling gegaan? Neen, maar eenmaal zal het gebeuren; maar niet voordat zij de woorden van het boek hebben gehoord en grondig zijn gewaarschuwd door het tevoorschijn komen van de waarheid uit de aarde. Wanneer dat in hun oren geklonken heeft en zij verharden hun hart, dan is het besluit van de Almachtige dat allen, die belust zijn op ongerechtigheid afgesneden zullen worden. Allen die de heiligen van de levende God vervolgen, die aanstoot nemen aan een mens om een woord en een valstrik spannen voor hen, die berispt in de poort en de rechtvaardige om niets terzijde stellen, zullen verteerd worden. (Vers 32.)

 

     Ook de dwalenden van geest zullen tot inzicht komen en de morrenden zullen lering aannemen. (Vers 35.) O, wat heeft het mijn hart pijn gedaan toen ik de blindheid van alle christenen zag en wist, voelde en zag dat velen van hen oprecht waren. Ik wist dat zij naar de waarheid verlangden, maar zij wisten nauwelijks of zij zich rechts of links moesten wenden, zo groot waren de dwalingen in hun midden en zo sterk de overleveringen, die zij in zich opgenomen hadden, omdat de vreze des heren hun geleerd was door de voorschriften van mensen in plaats van door inspiratie en de macht van de Heilige Geest. Ook zij, die in de geest hebben gedwaald, zullen tot begrip komen wanneer het Boek van Mormon te voorschijn komt.

 

     Hieruit blijkt dat er iets leerstelligs in dit boek staat, anders zouden de mensen er niet van kunnen leren en hun dwalingen inzien. Zij die dit boek hebben gelezen, zullen getuigen dat hun verstand voorgoed tot rust gekomen is met betrekking tot de verordeningen van het koninkrijk Gods. Zij die dwaalden en niet wisten of de juiste methode om te dopen was door besprenkeling, door water over de dopeling te gieten of door onderdompeling, weten het nu. Waarom? Omdat het Boek van Mormon de wijze van dopen openbaart zoals deze bekendgemaakt werd aan de Nephieten vanouds op het vasteland. En zo is het met elk ander beginsel van het evangelie van Christus - het wordt met zo'n grote duidelijkheid uiteengezet dat er geen twee mensen zijn die, nadat zij het Boek van Mormon hebben gelezen, er verschillende ideeën van kunnen krijgen. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.