Eerst geestelijke waarheden zoeken

 

     Als wij onze sterfelijkheid doorbrengen met het verzamelen van wereldlijke kennis met uitsluiting van het geestelijke, dan bevinden wij ons in een doodlopende straat, want nu is de tijd voor de mens om zich voor te bereiden God te ontmoeten. Dit is de tijd waarin geloof opgebouwd kan worden, waarin gedoopt kan worden, de Heilige Geest kan worden ontvangen en de verordeningen kunnen worden verricht. Naast dit programma kan ook wereldlijke kennis verkregen worden, want zelfs in de geestenwereld na de dood, kunnen wij doorgaan met het leren van allerlei dingen die ons kunnen helpen om werelden te scheppen en hun meester te worden.

 

     Zou u uw geest willen vullen met kennis die slechts tijdelijk is, kennis waar u slecht in dit leven wat aan hebt en dat slechts tot de dood gebruikt kan worden, of zou u geestelijke kennis en training met u mee willen nemen waar u ook in het volgende leven wat aan hebt?

 

     Geachte lezer, kunt u inzien waarom wij de geestelijke training de eerste plaats in moeten laten nemen? Waarom wij in geloof moeten bidden en ons leven moeten vervolmaken om meer op de Heiland te gaan lijken? Kunt u inzien dat geestelijke kennis aangevuld kan worden met wereldlijke kennis in dit leven en in de eeuwigheden, maar dat de wereldlijke kennis zonder het fundament van het geestelijke, is als het schuim op de melk, of een vluchtige schaduw?

 

     Laat u niet misleiden! Men hoeft niet tussen die twee te kiezen, maar slechts in welke volgorde ze verkregen worden, want de gelegenheid bestaat om ze beiden te vergaren; maar ik hoop dat u inziet dat zondags naar de kerk gaan en dagelijks de Schriften van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' bestuderen meer aandacht moeten krijgen dan bijvoorbeeld de leervakken op school of de colleges op de universiteit of de studie van door mensen geschreven boeken. De omgang met de kerk is belangrijker dan clubs, broederschappen en andere verenigingen. Het betalen van uw tienden is belangrijker dan het betalen van lesgeld of abonnement of contributie.  Ik hoop dat u kunt begrijpen dat de tempelverordeningen belangrijker zijn dan het behalen van een doctorstitel.

 

     Hebt u, zoals zoveel tijdgenoten, alleen aandacht voor het verkrijgen van wereldlijke kennis ten koste van de geestelijke kennis? Ik spreek mijn achting uit voor talrijke zeer geleerde mensen die de vermaning van de Heer nauwkeurig hebben opgevolgd: "Zoek eerst het koninkrijk Gods." Dezen hebben in hun geestelijke en wereldlijke leven het ver gebracht en hebben in geen enkel opzicht compromissen gesloten met hun geloof. Het herstelde evangelie en 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen' staan voor hen op de eerste plaats en worden aangevuld met hun wetenschappelijke prestaties en hun superieure wereldlijke kennis en hun werk buiten de kerk.

 

     Dus geachte lezer, wanneer de wereldse koninkrijken van de mensen omver gegooid zullen worden, (en dat zal niet lang meer duren) zal het koninkrijk Gods stevig en ongemoeid blijven bestaan, want wanneer de aardse invloed van de wereldlijke wijzen door de dood is weggevallen, zal de heerlijkheid en de vooruitgang van de getrouwen en de moedigen die aan alle vereisten hebben voldaan met majesteit en macht blijven doorgaan. Een voortdurend rechtvaardig leven met alle heilige verordeningen met als hoogte punt het eeuwig huwelijk garandeert het eeuwige leven. Er is geen andere weg! En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.