Het getuigenis van meer dan een volk is van grote betekenis

 

     Weet u niet dat er meer natiën zijn dan één, dat Ik, de Heer, uw God, alle mensen heb geschapen, dat Ik hen gedenk die zich op de wereld bevinden; ja, dat Ik heers in de hemelen, op de aarde; en dat Ik de mensen, ja, alle natiën van de aarde, mijn woord breng? Waarom mort u omdat u méér van mijn woord zult ontvangen? Weet u niet dat het getuigenis van twee natiën, voor u getuigt dat Ik God ben, dat Ik de ene natie evenzeer als de andere gedenk? Daarom spreek Ik tot de ene natie dezelfde woorden als tot de andere. En wanneer de twee natiën samengaan, zal ook hun getuigenis samengaan.

 

     En Ik doe dat om velen te bewijzen dat Ik dezelfde ben, gisteren, vandaag en voor eeuwig; en dat Ik mijn woorden spreek naar mijn eigen welbehagen. En omdat Ik één woord heb gesproken, hoeft u niet te veronderstellen dat Ik er niet nog een kan spreken; want mijn werk is nooit voleindigd.

 

     Welnu, omdat u een Bijbel hebt, hoeft u niet te veronderstellen dat die al mijn woorden bevat; evenmin dat Ik er niet méér heb laten schrijven. Want Ik gebied iedereen op de hele wereld, de woorden die Ik tot hen spreek, op te schrijven; want Ik zal de wereld oordelen naar de boeken die geschreven zullen worden, alle mensen naar hun werken, volgens wat geschreven is. Want Ik zal tot de Joden spreken en ook tot de Nephieten en ook tot de andere stammen van het huis Israëls, die Ik heb weggeleid, en ook tot alle natiën der aarde en allen zullen het opschrijven.

 

     Ja, dat de Joden de woorden van de Nephieten zullen hebben, en de Nephieten die van de Joden. De Nephieten en de Joden zullen de woorden van de verloren stammen van Israël hebben; en de verloren stammen hun woorden; dat mijn volk, dat van het huis Israëls is, naar huis zal worden vergaderd naar de landen die zij bezaten; en mijn woord zal tot één worden vergaderd. En Ik zal hun die strijden tegen mijn woord en mijn volk tonen dat Ik God ben en dat Ik Mij jegens Abraham ertoe verbonden heb zijn nageslacht voor eeuwig indachtig te zijn. (Zie 2 Nephi 29:7-14.)

 

     Allah, Boeddha, de drie-enige God van het christendom en andere goden worden door miljoenen aanbeden, die hun kennis, van wat volgens hen de ware godsdienst is, baseren op hun heilige boeken. Maar de leden van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' hebben het getuigenis van afzonderlijke en aanvullende verslagen van verschillende landen en volken.  

 

     "Deze profetie werd de niet-Joden van nu gegeven. Wij moeten ook bedenken, dat in de aan Israël gegeven wet stond, dat 'het getuigenis van twee mensen waar is', (Johannes 8:17) gesteld dat het eerbare getuigen zijn. Hier past de Heer deze wet toe op volkeren en waarom zou dat niet kunnen? Indien het woord des Heren moet worden gestaafd door twee uitverkoren getuigen, dan kunnen wij evengoed een beroep doen op twee uitverkoren natiën, als getuigen voor Christus. Eén van die twee was Israël in Palestina, de andere was Israël in Amerika; Juda heeft in de Oude Wereld gesproken, Jozef in de Nieuwe. Deze twee getuigenissen voor God en diens waarheid zijn nu samengebundeld." (Joseph Fielding Smith, de Leer tot Zaligmaking, deel 1, blz. 246-247.) De Leer en Verbonden en de Parel van Grote Waarde zijn eveneens getuigen. Zij allen vormen samen een stem die een machtig getuigenis aflegt van God en zijn werk. En daarmee is de Schriftuur nog niet eens compleet. De verzen 13 en 14 beloven nog andere Schriftuur. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.