Zich bewust zijn van het gevaar voor het hellevuur

 

     Helaas zijn er leden van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' die wel wat lijken op de spotters in Lehi's visioen. Ze houden zich afzijdig en zijn blijkbaar geneigd om de getrouwen te bespotten, die de autoriteiten van de kerk aanvaarden als Gods bijzondere getuigen van het herstelde evangelie en als zijn vertegenwoordigers die de aangelegenheden van de kerk regelen.

 

     Ook zijn er mensen om de beeldspraak in Lehi's visioen te gebruiken, die verblind zijn door de donkere mist en de ijzeren roede nog steeds niet stevig vast hebben. Zou het niet geweldig zijn als al die mensen, die met onbeantwoorde vragen zitten, omdat de Heer het niet nodig gevonden heeft om daar iets over te openbaren, evenals Abraham Lincoln zouden kunnen zeggen: "Ik aanvaard alles wat ik in de Bijbel lees en begrijp; de rest aanvaard ik in geloof."

 

     Wat zou het een troost zijn voor rusteloze intellectuelen, als zij vragen over de schepping van de aarde en het ontstaan van de mensen konden beantwoorden zoals een vooraanstaand geleerde en trouw lid van de kerk dat eens deed. Toen een zuster hem vroeg: "Waarom heeft de Heer ons niet meer geopenbaard over deze zaken?" antwoordde hij: "Waarschijnlijk zouden wij het niet eens begrijpen als Hij dat deed. Het zou wel eens hetzelfde kunnen zijn als het uitleggen van atoomenergie aan een achtjarige."

 

     Zou het niet heel fijn zijn als allen, die wetenschappelijk geschoold zijn, de ijzeren roede of het woord van God stevig konden vasthouden? Het zou ze door geloof tot inzicht brengen, zodat zij niet zouden afdwalen op vreemde paden van door de mens opgestelde theorieën en niet zouden verdrinken in de donkere wateren van ongeloof en verval. 

 

     Sommigen hebben het te kwaad met onbeantwoorde vragen over zaken die in het verleden zijn gedaan of gezegd. We erkennen in alle openheid dat er in bijna tweehonderd jaar kerkgeschiedenis — ondanks een ononderbroken reeks geïnspireerde, achtenswaardige en geloofsversterkende gebeurtenissen — wel eens wat gezegd of gedaan is waar mensen terecht vragen over hebben.

 

     Soms rijzen er vragen omdat we gewoonweg niet alle informatie hebben en we gewoon een beetje meer geduld moeten hebben. Als uiteindelijk de hele waarheid bekend wordt, zullen kwesties die ons eerder onlogisch voorkwamen tot ieders tevredenheid worden verklaard. Soms is er verschil van mening over wat de 'feiten' werkelijk inhouden. Een vraag die sommigen aan het twijfelen maakt, kan anderen, na zorgvuldig onderzoek, in hun geloof sterken.

 

     En eerlijk gezegd is het voorgekomen dat leden en leiders in de kerk gewoonweg vergissingen hebben begaan. Er zijn wellicht dingen gezegd of gedaan die niet in overeenstemming waren met onze waarden, beginselen of leer. Ik veronderstel dat de kerk alleen volmaakt zou zijn als zij wordt geleid door volmaakte mensen. God is volmaakt en zijn leer is zuiver. Maar Hij werkt door ons - zijn onvolmaakte kinderen - en onvolmaakte mensen begaan vergissingen.

 

    In het Boek van Mormon lezen we: "En indien er fouten zijn, zijn het de fouten van een mens. Doch zie, wij weten van geen fout; niettemin, God weet alle dingen; daarom, laat hij die veroordeelt, zich bewust zijn van het gevaar voor het hellevuur." (Zie Mormon 8:17.) (Dieter F. Uchtdorf) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.