Evenals Nephi zullen wij gezegend worden

 

     Regelmatig komt het nog voor dat er over het hoofd wordt gezien hoe belangrijk het is om gepresideerd te worden door mannen die het gezag van het Melchizedeksepriesterschap dragen. Joseph Smith sprak eens over de macht van hen die de volheid van dit priesterschap presideren. Hij zei: "Wat was de macht van Melchizedek? Het was niet in het priesterschap van Aäron, dat uiterlijke verordeningen bedient en offers kan brengen. Wie de volheid van het Melchizedeksepriesterschap bezitten, zijn koningen en priesters van de Allerhoogste God, die de sleutelen van machten en zegeningen dragen. Ja, dat priesterschap is een volmaakte wet van theocratie, die door God geïnspireerd, de mensen wetten kan geven, ja, aan de zonen en dochters van Adam en Eva voor levens zonder einde." (Leringen van de profeet Joseph Smith, blz. 293.)

 

     In Nephi vinden wij een man met geloof; een man die zonder morren beproevingen ondergaat. In zijn hele geschiedenis zullen wij zien dat hij de geboden van God navolgde. In het begin zei de Heer tegen hem, dat als hij zijn geboden nakwam, hij welvarend zou worden in het land, en hij wérd welvarend. Ik wil mijn getuigenis geven aan alle 'heiligen der laatste dagen' dat wij allen voorspoedig zullen zijn in het land, wanneer wij de geboden van God navolgen.

 

     Offeranden brengen de zegeningen des hemels met zich mee, wanneer wij onze tienden en offeranden betalen, want dan zullen wij niet alleen op materieel gebied gezegend worden maar wij zullen ook overvloedig gezegend worden met een grote uitstorting van de Heilige Geest.

 

     In afdeling 130 van de Leer en Verbonden vinden wij het volgende: "Er is een wet vóór de grondlegging dezer wereld onherroepelijk in de hemel afgekondigd, waarop alle zegeningen zijn gegrond — en wanneer wij enige zegening van God ontvangen, is het door gehoorzaamheid aan die wet waarop zij is gegrond." (L&V 130:20-21.)

 

     Ik geef u mijn getuigenis dat stoffelijke en geestelijke voorspoed gegrond zijn op het nakomen van de plichten en taken die op ons rusten als 'heiligen der laatste dagen'.  

 

     Hebt u zich weleens afgevraagd waarom mensen zonder academische opleiding soms in de kerk worden gekozen voor verantwoordelijke functies? Denk dan eens na over het volgende: "De Heer heeft onwetendheid nooit hoog aangeslagen en toch heeft Hij dikwijls meegemaakt dat de mensen met een hogere opleiding minder geestelijk ingesteld zijn en heeft Hij geestelijke reuzen met minder opleiding moeten gebruiken om zijn werk te doen. Van Petrus wordt gezegd dat hij ongeletterd was, terwijl Nikodemus, volgens de Heiland, een leraar met een goede opleiding was. En terwijl Nikodemus geleidelijk ouder wordend zijn prestige en kracht zou verliezen en naar het graf zou gaan als een geleerde man zonder eeuwige kennis, zou Petrus als de grootste man in de wereld naar zijn kruisiging gaan, misschien zonder wereldse kennis (die hij later alsnog kan krijgen), maar in het bezit van de grotere, belangrijkere kennis van de eeuwigheden en van God en zijn scheppingen en hun bestemming." (Spencer W. Kimball, toespraak op de Brigham Young University, 12 september 1967, blz. 5.)

 

     Zij die het Melchizedeksepriesterschap presideren, dragen de sleutels van machten en zegeningen en behoren door iedereen gerespecteerd te worden. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.