Het plan van God maakt groei en vooruitgang mogelijk

 

     "En om zijn eeuwige doeleinden ten behoeve van de mens te bereiken, moest er wel — nadat Hij onze eerste ouders had geschapen, en de dieren van het veld en de vogels van de lucht, kortom alle dingen die geschapen zijn — een tegenstelling zijn, namelijk de verboden vrucht in tegenstelling tot de boom des levens, de een zoet en de ander bitter. Daarom stond de Here God de mens toe zelfstandig te handelen. Welnu, de mens kon niet zelfstandig handelen, tenzij hij door het een of het ander werd verlokt." (2 Nephi 2:15-16.)

 

     De mens is op aarde ten gevolge van een plan, dat door God, de Vader van de geesten van de mensen, opgesteld is. Dit plan beoogt het welzijn van de mens. Het uiteindelijke doel van het plan is ieder mens de kans te geven zich zoveel mogelijk te ontwikkelen en zodoende eeuwige vooruitgang te maken. In ieder onderdeel van het plan is het recht van ieder mens verwerkt om zelfstandig te handelen, om voor de ene of andere zich voordoende tegenstelling te kiezen.

 

     Als hij besluit datgene te kiezen wat zijn welzijn bevordert, wat hem in staat stelt vooruitgang te maken, kiest hij het goede. Als hij datgene kiest wat zijn vooruitgang vertraagt, of stop zet, kiest hij het kwade. Wat in  overeenstemming is met het plan van God voor zijn geestkinderen is goed; wat in tegenstelling met dat plan is, is uit den boze.

 

     Het doel dat gediend wordt door "die tegenstelling in alle dingen" is dat de mens beproefd kan worden om te zien of hij het goede dan wel het kwade zal kiezen. Hij die het goede wil zal het goede doen, terwijl hij die het kwade wil het kwade zal doen. Brigham Young heeft eens gezegd:

 

     "Het kwade is in ons midden, het is die invloed die ons verleidt tot zonde en die in deze wereld toegelaten is, met het doel om ons de gelegenheid te geven om voor God, Jezus Christus, onze oudste Broer in de geest, de heilige engelen en alle goede mensen te bewijzen dat wij vastbesloten zijn om het kwade te overwinnen en het goede aan te kleven, want de Heer heeft ons de bekwaamheid gegeven om dat te doen." (Discourses of Brigham Young, blz. 70.)

 

     "Dit is mijn werk en mijn heerlijkheid: de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen." (Mozes 1:39). Veel moeilijke keuzes waar een jonge vrouw voor komt te staan, worden eenvoudiger als zij het heilsplan van God begrijpt. Het besef dat zij vóór haar geboorte bij haar hemelse Vader woonde en dat Hij haar met een goddelijk doel naar de aarde heeft gestuurd, kan haar een eeuwig perspectief geven op haar problemen en moeilijkheden. Het besef dat haar vrouw-zijn deel uitmaakt van haar eeuwige identiteit kan haar ertoe brengen haar goddelijke gaven te ontwikkelen en zich op haar toekomst voor te bereiden. Het besef dat keuzevrijheid een gave is en dat zij verantwoordelijk is voor haar keuzes kan een inspiratie voor haar zijn om haar beslissingen op eeuwige beginselen te baseren.

 

     Onze hemelse Vader heeft een plan bereid om ons in staat stellen te worden zoals Hij is. Het plan omvat de schepping, de val, de verzoening van Jezus Christus, en alle wetten, verordeningen en leerstellingen van het herstelde evangelie. Dit plan maakt het mogelijk dat we door middel van de verzoening vervolmaakt worden, een volheid van vreugde ontvangen en voor eeuwig in de tegenwoordigheid van God wonen. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.