Wat is de betekenis van het boek dat tevoorschijn komt

 

     "Want" zegt de Here God: "Zij zullen de dingen schrijven die onder hen worden verricht, en worden verzegeld in een boek, en zij die in ongeloof zijn verkommerd, zullen ze niet hebben. Welnu, zoals zij die snel zijn vernietigd; en de menigte van hun geweldenaars zal zijn als wegstuivend kaf, dat zij die in ongeloof zijn verkommerd, worden geslagen door de hand van de andere volken. En de andere volken verheffen zich in de hoogmoed van hun ogen en zijn gestruikeld wegens hun struikelblok, zodat zij vele kerken hebben opgebouwd; toch geringschatten zij de macht de wonderen Gods en prediken zichzelf hun eigen wijsheid en geleerdheid om gewin en het gezicht van de armen te vermalen.

 

     En er zijn vele kerken opgebouwd die afgunst, strijd en kwaadwilligheid veroorzaken, en ook geheime verenigingen van de duivel, want hij is de grondlegger van moord, de werken van duisternis en hij voert hen met een vlassen koord om hun hals, totdat hij hen voor eeuwig bindt. Maar de Here God werkt niet in duisternis. Hij doet niets, tenzij het voor het welzijn van de wereld is; want Hij heeft de wereld lief, zodat Hij zelfs zijn eigen leven aflegt teneinde alle mensen tot Zich te kunnen trekken. Daarom gebiedt Hij niemand om geen deel te hebben aan zijn heil.

 

     Is er iemand die Hij toeroept: Ga van Mij heen? Neen; integendeel, Hij zegt: Komt tot Mij, al gij einden der aarde, koopt melk en honing zonder geld en zonder prijs. Heeft Hij iemand geboden om de synagoge of het bedehuis te verlaten? Neen. Heeft Hij iemand geboden om geen deel te hebben aan zijn heil? Neen; integendeel, Hij heeft het alle mensen om niet gegeven; en Hij heeft zijn volk geboden alle mensen tot bekering te bewegen. Heeft de Heer iemand geboden om geen deel te hebben aan zijn goedheid? Neen; alle mensen zijn gelijkelijk begunstigd, niemand wordt buitengesloten." (Zie 2 Nephi 26:17-28.)

 

     Een verslag van al deze dingen die Nephi in een visioen zag zal, zegt hij, geschreven en verzegeld worden in een boek. (Vers 17.) Nephi spreekt dan hoe de niet-Joden in de laatste dagen zullen struikelen "wegens de omvang van hun struikelblok." (vers 20.) Zij bouwen vele valse kerken en "verwerpen de macht en wonderen van God." (Vers 20.) Strijd, onenigheid en geheime verenigingen nemen als gevolg daarvan toe. Is dit geen goede beschrijving van de christelijke wereld in onze tijd? De echte bron van de afval, het struikelen en de duisternis zijn door de verenigingen van de duivel en hij voert hen met een vlassen koord om hun hals, totdat hij hen met zijn sterke koorden voor eeuwig bindt. (Zie vers 22.) In vers 23-28 kunnen wij lezen wat het voorstel van de Heer is om dat struikelen in de laatste dagen weg te nemen. Begint u, columnlezer, nu de grote betekenis van het Boek van Mormon in te zien? In vers 12 belooft Nephi dat zowel Joden als niet-Joden overtuigd zullen worden, dat Jezus de Christus is. Hiermee heeft hij de belangrijkste factor beschreven die deze grote bekering tot stand brengen, namelijk het Boek van Mormon!

 

     Alles wat God doet, zegt Nephi, is "voor het welzijn van de wereld" (vers 24) en voor de zaligheid van de mens. Aan wie wordt de verlossing van Christus aangeboden? Aan iedereen, niemand uitgezonderd. (Zie vers 24.) Het aanbod om alle mensen de verlossing te schenken, zonder prijs, betekend natuurlijk niet dat er van hun kant niets verlangd wordt. Het houdt wel in dat de zaligheid, "wat de grootste van alle gave Gods is," (L&V 6:13) gegeven wordt als een gift. En dit is mijn getuigenis in Jezus Christus naam. Amen.

 

(Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)