Wat is de waarde van het Boek van Mormon voor ons

 

    Als u al een beetje vertrouwd bent met het Boek van Mormon, zult u misschien gemerkt hebben dat er drie schrijvers zijn die zich nogal uitgebreid tot de mensen van deze tijd, tot u, richtten! De eerste van deze schrijvers is Nephi. De andere twee zijn Mormon en zijn zoon Moroni. In meer dan twintig hoofdstukken geven deze drie ons doorvoelde en vurige raadgevingen en pleiten gewoon met ons. Zij zagen de mensen van onze tijd. Zij kenden ons. Onze verheven Schepper, die alles weet, openbaarde aan deze drie dienstknechten onze kracht en onze zwakheden en de gevaren die op ons pad zouden komen of liggen.

 

     Wat nog belangrijker is, Hij vertelde ze wat wij moeten doen om aan deze gevaren te ontkomen. Een van de gedeelten die zulke waarschuwingen bevat is 2 Nephi 28-30. President Spencer W. Kimball heeft over onze tijd en de misleidingen waarmee wij geconfronteerd worden, gesproken: "Dit zijn bewogen dagen, de laatste dagen, en er zullen veel misleidingen zijn. Lucifer, de aarts misleider, spant zich tot het uiterste in. Misleidingen zullen toenemen; de sektes worden hoe langer hoe talrijker; waardoor meer zwakken en ontrouwen zullen afdwalen.

 

     Men kan zeker zijn van bescherming door de leiding van de Heilige Geest. Als men in volkomen harmonie en geloof leeft, de autoriteiten van de kerk ondersteunt en alle beginselen naleeft, zal men door de Geest geleid worden; maar als men arrogant wordt of blijft en zichzelf als rechter opstelt, dan kan men misleid worden." (BYU Speeches of the Year, 11 november 1959, blz. 3, 8, 12.)

 

     Het is interessant om op te merken dat Nephi in 2 Nephi 28:1 zich door de geest gedrongen voelt om te zeggen wat hij te zeggen heeft. Zich gedrongen voelen betekend gedwongen worden of iets doen omdat het noodzakelijk is. (Zie ook L&V 63:64; 1 Nephi 4:10; Alma 14:11.) Let erop hoe duidelijk en gedetailleerd Nephi de filosofieën van satan analyseert en beschrijft hoe hij in onze tijd zou werken.

 

     Het boek dat in 2 Nephi 28:2 wordt genoemd is natuurlijk het Boek van Mormon, dat Nephi heeft beschreven in de hoofdstukken 26 en 27. Hij zegt dat het boek, gezien de omstandigheden in de laatste dagen, van veel waarde voor ons zal zijn. In de laatste dagen zullen:

  1. Kerken worden opgericht die beweren dat zij van God zijn maar in werkelijkheid vol onenigheid zijn. (Vers 3-4; vergelijk JS-G5.) Hun eigen geleerdheid onderwijzen en de Heilige Geest ontkennen. (Vers 4.) De macht Gods verloochenen. (Vers 5.) Onderwijzen dat zonde en goddeloosheid aanvaardbaar zijn. (Verzen 5-8.)
  2. Er veel mensen zijn die valse leerstellingen verkondigen, hoogmoedig geworden zijn, in duisternis werken, van de weg afgedwaald zijn en verdorven geworden zijn. (Verzen 10-12.)
  3. Hoogmoed, valse leraren, valse leerstellingen en valse kerken veroorzaken veel kwaad, bijvoorbeeld: Het uitbuiten van de armen. (Vers 13.) Vervolging van zachtmoedigen. (Vers 13.) Grote afval van de kerk. (Vers 14.) Misleiding van de nederige volgelingen van Christus. (Vers 14.)

 

    Wat is er voor bijzonders aan het Boek van Mormon dat deze toestanden in de laatste dagen zal tegengaan? Het antwoord op deze vraag zou ons inzicht, op de invloed van dit boek en waarom het een dergelijke centrale rol speelt in de herstelling, moeten vergroten. Toch? En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.