Het Boek van Mormon

 

     In deze column wil ik het hebben over een van de belangrijkste geschenken die in deze tijd aan de wereld zijn gegeven. Het geschenk waar ik het over heb, is belangrijker dan de uitvindingen die het gevolg zijn van de industriële en technische revoluties, waardevoller voor de mensheid dan de vele geweldige ontdekkingen die gedaan zijn op het gebied van de geneeskunde en waardevoller voor de mensheid dan de ontwikkelingen in de lucht- en ruimtevaart. Ik heb het over het geschenk van het Boek van Mormon, dat in maart 1830 aan de mensheid gegeven werd.

 

     Dit geschenk was gedurende een periode van meer dan duizend jaar door de hand van God bereid en vervolgens door Hem verborgen, opdat het in zijn zuiverheid bewaard zou blijven voor onze tijd. Misschien is er niets dat duidelijker van het belang van deze hedendaagse Schriftuur getuigt dan wat de Heer er zelf over zegt.

 

Hij heeft gezegd (1) dat het waar is (L&V 17:6); (2) dat het de waarheid en zijn woord bevat (L&V 19:26); (3) dat het vertaald werd met macht uit de hemel (L&V 20:8); (4) dat het de volheid van het evangelie van Jezus Christus bevat (L&V 20:9; 42:12); (5) dat het werd gegeven door inspiratie en bevestigd door de bediening van engelen (L&V 20:10); (6) dat het bewijst dat de heilige Schriften waar zijn (L&V 20:11); en (7) dat wie het in geloof ontvangen, het eeuwige leven zullen beërven (L&V 20:14.)

 

    Een tweede krachtig getuigenis van het belang van het Boek van Mormon is het tijdstip waarop de Heer het tevoorschijn liet komen in de herstelling die zich ontvouwde. Het enige wat eraan voorafging was het eerste visioen. Tijdens die prachtige manifestatie leerde de profeet Joseph Smith de ware aard van God kennen en dat God een werk voor hem te doen had. Het tevoorschijn komen van het Boek van Mormon volgde daarop.

 

    Denk eens na over de betekenis daarvan. De komst van het Boek van Mormon ging vooraf aan de herstelling van het priesterschap. Het werd slechts een paar dagen vóór de organisatie van de kerk uitgegeven. De heiligen kregen het Boek van Mormon te lezen voordat ze de openbaringen kregen met diepzinnige leerstellingen als de drie graden van heerlijkheid, het celestiale huwelijk of het werk voor de doden. Het boek was er vóór de priesterschapsquorums en de organisatie van de kerk. Blijkt daar niet uit hoe belangrijk dit heilige boek in de ogen van de Heer was?

 

    Wanneer wij eenmaal beseffen hoeveel waarde de Heer aan dit boek hecht, hoeft het ons niet te verbazen dat Hij ons plechtig waarschuwt voor de manier waarop wij het ontvangen. Na aangegeven te hebben dat zij die het Boek van Mormon in geloof ontvangen en in gerechtigheid werken, een kroon van eeuwige heerlijkheid zullen ontvangen (zie LV 20:14), laat Hij de volgende waarschuwing daarop volgen: "Maar zij die hun hart in ongeloof verstokken en het verwerpen, tot hun eigen veroordeling zal het zich keren." (L&V 20:15.)

 

    In 1829 waarschuwde de Heer de heiligen dat zij niet lichtvaardig met heilige dingen om moesten gaan. (Zie L&V 6:12.) Het Boek van Mormon is een van die heilige dingen, en toch gaan de meeste mensen er lichtvaardig mee om. Met andere woorden, velen vatten het te gemakkelijk op en doen het als iets onbeduidends af. Het Boek van Mormon is eveneens een testament aangaande Jezus Christus en dit getuig ik in Jezus naam. Amen.