Doordat zij het doel voorbij(zagen/zien)

 

     "De Joden waren en zijn een halsstarrig volk, zij verachtten het duidelijke woord, doodden de profeten en zochten naar dingen die zij niet konden begrijpen. Wegens hun verblindheid die veroorzaakt werd door het voorbijzien van het doel— moeten zij wel vallen; want God heeft hun zijn duidelijkheid ontnomen, omdat zij dat verlangden, veel dingen gegeven die zij niet kunnen begrijpen, opdat zij zullen struikelen. Jakob werd door de Geest ertoe gebracht te profeteren; want door de werkingen van de Geest die in hem was, bemerkte hij dat het struikelen van de Joden ertoe leidde dat zij de steen verwierpen waarop zij hadden kunnen bouwen en een veilige fundering konden hebben.

 

     Maar volgens de Schriften zal deze steen de grote en de laatste en de enige vaste fundering worden, waarop de Joden kunnen bouwen. Hoe is het mogelijk dat dezen, na de vaste fundering te hebben verworpen, er ooit op kunnen bouwen, zodat hij hun tot hoeksteen kan worden? Zie, ik zal u deze verborgenheid ontvouwen, als ik niet op enigerlei wijze geschokt word in mijn onwrikbaarheid in de Geest en struikel wegens mijn overgrote bezorgdheid om u."(Zie Jakob 4:14-18.)

 

     Een profeet is iemand die geroepen is door God en uit zijn naam spreekt. Als boodschapper van God ontvangt een profeet geboden, profetieën en openbaringen van Hem. Het is zijn taak Gods wil en ware karakter aan de mensheid bekend te maken en te wijzen op de betekenis van zijn handelen met hen. Een profeet keurt zonde af en wijst op de gevolgen ervan. Hij predikt gerechtigheid. Bij tijd en wijle kan een profeet geïnspireerd worden om de toekomst te voorspellen voor het welzijn van de mensheid. Zijn hoofdverantwoordelijkheid is echter te getuigen van Christus.

 

     In het Boek van Mormon zegt Jakob dat het oude Juda de woorden van de profeten had verworpen omdat de mensen in die tijd het duidelijke woord verachtten en trachten te vinden wat zij niet konden verstaan. (Zie Jakob 4:14.)

 

     Intellectueel borduursel schijnt de voorkeur gehad te hebben boven de eenvoudige stof van het evangelie, de franjes boven het weefsel. In feite kan zelfs aangenomen worden dat sommigen de voorkeur gaven aan ingewikkelde leerstellingen boven duidelijke omdat er door die ingewikkeldheid de mogelijkheden ontstonden om aan het naleven daarvan te ontkomen of voor hun falen verontschuldigingen te vinden. In ieder geval ontstond ongelofelijke blindheid, die leidde tot de verwerping van de waarheden die de profeten onderwezen en die verhinderde dat Jezus herkend werd voor wie Hij was, doordat zij het doel voorbijzagen. Zij die voorbij duidelijkheid, voorbij de profeten, voorbij Christus en voorbij zijn eenvoudige leringen kijken, wachtten toen tevergeefs en zullen ook nu tevergeefs wachten. Want alleen het (herstelde) evangelie van Jezus Christus leert ons de dingen zoals zij werkelijk zijn en zoals zij werkelijk zullen zijn. Er schuilt meer realisme in openbaringen dan in uitgebreid wereldlijk onderzoek, want dat is altijd kortzichtig.

 

     Zonder openbaringen en haar betrouwbare ankers, zou 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' met haar tijd meegaan zoals sommige andere kerken hebben gedaan. Maar de kerk die zich verbindt met de gangbare cultuur, zal elke volgende generatie een weduwe zijn. Dit is slechts een van de tekenen van de ware en levende kerk, de gevolgen van modestromingen worden haar bespaard. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.