Het duurt je hele leven lang

 

     Mijn duidelijk verlangen naar volmaaktheid en mijn vertrouwen dat het ook mogelijk is om volmaaktheid te bereiken bezorgt mij een diepe indruk. Voordien leek het een moeilijke taak die ik als een ideaal had gezien, maar nooit als een echt doel. Twee jaar geleden kon ik nog tegen iemand uitvallen terwijl ik nu inzie dat volmaaktheid echt wel mogelijk zou kunnen zijn. Nu ben ik een levend bewijs van iets, wat ik verandering van hart noem. Nu spreek ik erover in een vorm van werkelijkheid, als iets dat mij overkomt, zonder dramatiek, iets waar ik mijn hele leven aan moet werken. Het is een voortdurende strijd zonder agressie waarvan ik weet dat ik het kan en dat ik door deze ervaringen weet dat het iedereen zou kunnen lukken.

 

     U zult zich vast afvragen hoe ik die volmaaktheid ga proberen te bereiken. Ik ontdekte deze mogelijkheid in het Boek van Mormon: "Want indien de mensen tot Mij komen, zal Ik hun hun zwakheid tonen. Ik geef de mensen zwakheid, opdat zij ootmoedig zullen zijn; en mijn genade is genoeg voor alle mensen die zich voor mijn aangezicht  verootmoedigen; want indien zij zich voor mijn aangezicht verootmoedigen en geloof hebben in Mij, zal ik zwakke dingen sterk voor hen laten worden." (Ether 12:27.)

 

    "Want wij arbeiden ijverig om te schrijven, teneinde onze kinderen, en ook onze broeders, ertoe te bewegen in Christus te geloven en met God te worden verzoend; want wij weten dat wij, na alles wat wij kunnen doen, door de genade worden gered." (2 Nephi 25:23.)

 

     "Ja, komt tot Christus en wordt volmaakt in Hem en onthoudt u van alle goddeloosheid; en indien gij u van alle goddeloosheid onthoudt en God liefhebt met al uw macht, verstand en kracht, dan is zijn genade u genoeg, opdat gij door zijn genade volmaakt kunt zijn in Christus; en indien gij door de genade Gods volmaakt zijt in Christus, kunt gij de macht Gods geenszins verloochenen. En voorts, indien gij door de genade Gods volmaakt zijt in Christus en zijn macht niet verloochent, dan zijt gij geheiligd in Christus door de genade Gods, wegens het vergieten van het bloed van Christus, dat in het verbond van de Vader tot vergeving van uw zonden dient, opdat gij heilig wordt zonder smet. (Moroni 10:32-33.)

 

     Deze verzen zeggen het wel zo ongeveer. Ik haal hier namelijk de boodschap uit dat het nutteloos is voor de mens om te proberen in je eentje volmaakt te worden. Volmaaktheid komt alleen door goddelijke macht, door de genade van Christus en ik moet er alles aan doen wat in mijn vermogen ligt. Het aandeel van de mens is namelijk het dringendste en belangrijkste aandeel omdat dit eerst moet gebeuren en tevens volledig en oprecht moet zijn.

 

     Dit houdt in dat volmaaktheid bij ons begint en als dit het geval is dan neemt God ons bij de hand en geeft ons macht door de genade van Christus. Jezus, heeft namelijk gezegd: "Welnu, Ik wil dat gij volmaakt zijt zoals Ik, of zoals uw Vader die in de hemel volmaakt is." (3 Nephi 12:48.) Dat is zijn doel voor ons en het behoort ook ons doel te zijn. Als wij Hem toelaten in ons leven, zal Hij ons volmaakt maken, ja, de hulp die Hij ons geeft brengt ons dichter bij de volmaaktheid. Hij zal ons daarom in een positie brengen waarin geloof, geduld en hoop in hoge mate uitgeoefend moeten worden. Als wij er dus naar streven, wat ons misschien onbereikbaar voorkomt, zullen wij Hem bereiken. Daarom worden wij volmaakt in Christus. (1) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)