De vergadering van het huis Israëls

 

     "En nu, mijn geliefde broeders, ik heb deze dingen voorgelezen om u bekend te maken met de verbonden des Heren waartoe Hij Zich jegens het gehele huis Israëls heeft verbonden — dat Hij tot de Joden heeft gesproken bij monde van zijn heilige profeten, ja, vanaf het begin, van geslacht op geslacht, totdat de tijd komt dat zij in de ware kerk en kudde van God worden teruggebracht; wanneer zij huiswaarts worden vergaderd naar hun erflanden en in al hun landen van belofte worden gevestigd. Zie, mijn geliefde broeders, ik zeg u deze dingen opdat gij u zult verheugen en uw hoofd voor eeuwig zult opheffen, wegens de zegeningen die de Here God uw kinderen zal schenken. (2 Nephi 9:1-3.)

 

     In het begin van hoofdstuk 9 spreekt Jakob over de tijd dat de 'Joden weer in de ware kerk en kudde van God opgenomen zullen worden en vergaderd zullen worden naar de landen van hun erfenis'. (Zie vers 2.) Maar dit geldt niet alleen voor de Joden. Jakob verklaart dat hij deze dingen (de geschriften van Jesaja) heeft voorgelezen opdat zijn lezers 'bekend mogen zijn met de verbonden die God met het hele huis Israël heeft gemaakt'. (Zie vers 1.)

 

     Door de jaren heen heeft het beleid van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' betreffende de vergadering belangrijke veranderingen ondergaan. Nephi zag dat gemeenten van vergaderde Israëlieten "over de ganse aarde" waren verspreid. (Zie 1 Nephi 14:12-14.) In de negentiende eeuw werden de leden van de kerk geleerd dat zij niet slechts in de kerk moesten vergaderen, maar ook in het grote dal van het rotsgebergte.

 

     In de tijd dat president David O. MacKay de kerk leidde, werd dit beleid gewijzigd en leden worden nu aangeraden om zich in hun eigen land te verzamelen. President Spencer W. Kimball heeft het huidige beleid van genoemde kerk aldus uitgelegd: "In het begin werden er in de Verenigde Staten ringen georganiseerd in de gebieden waar veel leden waren, maar de Heer maakte bekend dat er ringen in combinatie met andere plaatsten erom heen moesten komen. Toen gaf Hij te kennen dat wanneer de tijd zou komen dat er in de bewoonde gebieden geen ruimte meer zal zijn, er ringen over zee georganiseerd moeten worden.

 

     Emigratie naar de Verenigde Staten van Amerika is dan niet meer nodig. Er zijn vrijwel voor de meeste mensen overal tempels beschikbaar. De leiders van de kerk bezoeken de verschillende landen vanuit het hoofdkantoor van de kerk. De gebiedsconferenties worden van tijd tot tijd in die gebieden gehouden waar veel leden wonen. (Coference Report, Gebiedsconferentie te Stockholm (Zweden), 1974, blz. 5-6.)

 

     Ouderling Bruce R. McConkie zei het op deze manier: "De vergaderplaats van de Guatemalese heiligen is Guatemala; de vergaderplaats van de Braziliaanse heiligen is Brazilië; en zo verder over de gehele lengte en breedte van de aarde. Japan is voor de Japanners, Korea voor de Koreanen; Australië voor de Australiërs. Iedere natie is de verzamelplaats voor haar eigen volk. (Aangehaald door Harold B. Lee, Ensign van juli 1973, blz. 5.)

 

     De macht en het gezag om leiding te geven aan het werk van de vergadering van het huis Israëls is in 1836 in de Kirtlandtempel door de profeet Mozes aan Joseph Smith verleend. (Zie L&V 110:11) Het verbondsvolk wordt nu vergaderd, doordat zij het herstelde evangelie aanvaarden en de God van Abraham, Isaak en Jakob dienen. (Zie Deuteronomium 30:1–5) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.