Het verschil tussen de Heilige Geest en het licht van Christus

 

     "Want zie, de Geest van Christus wordt aan ieder mens gegeven, opdat hij goed van kwaad zal kunnen onderscheiden; welnu, ik toon u de wijze van oordelen; want alles wat uitnodigt om goed te doen en overreedt om in Christus te geloven, wordt door de macht en gave van Christus uitgezonden; daarom kunt gij met volmaakte kennis weten dat het van God is. (Moroni 7:16.)

 

     Het verschil tussen de Geest van Christus en de Heilige Geest, wordt in het Nieuwe Testament niet zo duidelijk omschreven als in de Leer en Verbonden en in het Boek van Mormon. Wij ontdekken namelijk in de Leer en Verbonden en ook in het Boek van Mormon, dat de Heer de mens bij zijn geboorte in deze wereld niet aan zijn lot overlaat en hem de weg naar waarheid en licht laat zoeken, maar dat ieder mens die op deze wereld wordt geboren recht heeft op die leiding, die instructies en de raad van de Geest van Christus, het Licht der Waarheid, soms in onze Schriften ook wel de Geest des Heren genoemd.

 

    Als een mens, die nooit van het herstelde evangelie heeft gehoord, bereidt is te luisteren naar de leringen en de openbaringen van de Geest van Christus, of het Licht der Waarheid, als hij wil luisteren naar wat men vaak het geweten noemt - ieder mens heeft een geweten en voelt aan wanneer hij verkeerd doet en wordt geleid door de Geest, als hij wil luisteren naar zijn influistering - zal deze Geest hem tenslotte leiden naar de volheid van het evangelie. Dat wil zeggen: hij wordt geleid door het Licht en als het herstelde evangelie komt, zal hij gereed zijn het te ontvangen. (Zie L&V 84:45-53.)

 

     Deze Geest van Waarheid, of het Licht van Christus, heeft ook andere functies. Wij zien dit in de volgende openbaring: "Deze heerlijkheid is die van de kerk van de Eerstgeborene, namelijk van God, de Heiligste van allen, door Jezus Christus, zijn Zoon - Hij, Die naar ophoog opvoer, en beneden alles nederdaalde, omdat Hij alles omvatte, opdat Hij het Licht der Waarheid, in alle en door alle dingen mocht zijn: Welke waarheid schijnt. Dat is het licht van Christus. (De Leer tot Zaligmaking, deel 1, blz. 54-55.)

 

     De Heilige Geest is het derde lid van de Godheid. Hij is een persoon van geest, zonder een lichaam van vlees en beenderen. (Zie leer en Verbonden 130:22.) Er wordt vaak naar Hem verwezen als de Geest, de Geest van God, de Geest des Heren, of de Trooster. De Heilige Geest werkt in volmaakte harmonie samen met onze hemelse Vader en Jezus Christus en vervult verschillende taken zodat u een rechtschapen leven kunt leiden en de zegeningen van het evangelie kunt ontvangen. Hij getuigt 'van de Vader en de Zoon' (2 Nephi 31:18) en openbaart en onderricht in 'de waarheid van alle dingen' (Moroni 10:5). U kunt alleen door de kracht van de Heilige Geest een zeker getuigenis van uw hemelse vader en Jezus Christus krijgen. Wat Hij aan uw geest overbrengt, draagt veel meer zekerheid in zich dan al het andere wat voor uw natuurlijke zintuigen waarneembaar is.

 

     Door op het pad te blijven dat naar het eeuwige leven leidt, zal de Heilige Geest 'u alle dingen tonen die gij behoort te doen.' (Zie 2 Nephi 32:1-5.) Hij kan u helpen bij beslissingen en u behoeden voor lichamelijk en geestelijk gevaar.

 

     Door Hem kunt u voor uw eigen nut en voor het nut van hen die u liefheeft en dient, de gaven van de Geest ontvangen. (Zie Leer en Verbonden 46:9–11.) (1) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)