Het visioen van Lehi

Klik hier om een tekst te typen.

 

     Het valt mij op hoeveel verzen, in het Boek van Mormon, in Nephi's verslag beginnen met 'en'. Dit schijnt een kenmerk te zijn van Semitische talen en is een bewijs dat Joseph Smith het Boek van Mormon vertaalde en het niet zelf geschreven heeft. Let op de geweldige geestelijke belevenis van Lehi. Hij wordt in 1 Nephi 1:5-15 niet zomaar gevraagd met zijn gezin de wildernis in te trekken, want hij krijgt een geweldig visioen. "Welnu, het geschiedde dat mijn vader Lehi terwijl hij op weg was, tot de Heer bad ten behoeve van zijn volk, ja, met zijn gehele hart." Ja, de Heer verhoort vurige en oprechte gebeden. (Vers 5.)

 

    "En het geschiedde, terwijl hij tot de Heer bad, dat er een vuurkolom verscheen en vóór hem op een rotsblok bleef rusten; en hij zag en hoorde veel; en wegens de dingen die hij zag en hoorde, beefde en sidderde hij ten zeerste." Ja, de Heer kan grote tekenen van zijn macht laten zien. (Vers 6.)

 

    "En het geschiedde dat hij naar zijn eigen huis in Jeruzalem terugkeerde; en hij wierp zich op zijn bed, overstelpt door de Geest en door de dingen die hij had gezien." Ja, de invloed van geestelijke dingen is geweldig. (Vers 7.)

 

    "En aldus door de Geest overstelpt, werd hij in een visioen weggevoerd, zodat hij zelfs de hemelen geopend zag en dacht God te zien, zittende op zijn troon, omringd door talloze menigten engelen, en hun houding was alsof zij zongen en hun God loofden. En het geschiedde dat hij er Een zag neerdalen uit het midden des hemels, en hij bemerkte dat zijn luister die van de middagzon overtrof. En ook zag hij twaalf anderen die Hem volgden, en hun glans overtrof die van de sterren aan het hemelgewelf." Ja, in zijn visioen zag Lehi God de Vader, Jezus Christus, de twaalf apostelen en ontelbare engelen. (Verzen 8-10.)

 

     "En zij daalden neer en gingen uit over het oppervlak der aarde; en de eerste kwam voor mijn vader staan en gaf hem een boek en verzocht hem te lezen. En het geschiedde dat hij al lezende vervuld werd met de Geest des Heren. En hij las, zeggende: Wee u, wee u, Jeruzalem, want Ik heb uw gruwelen gezien! Ja, en vele dingen las mijn vader over Jeruzalem: dat het zou worden verwoest, en ook zijn inwoners; velen zouden door het zwaard omkomen en velen zouden gevankelijk naar Babylon worden weggevoerd." Ja, Lehi werd getoond welk oordeel Jeruzalem in de naaste toekomst zou treffen. (Verzen 11-13.)

 

    "En het geschiedde, toen mijn vader vele grote en wonderbare dingen had gelezen en gezien, dat hij vele dingen tot de Heer uitriep, zoals: Groot en wonderbaar zijn uw werken, o Here God, Almachtige! Uw troon is hoog in de hemelen, en uw macht en goedheid en barmhartigheid strekken zich uit over al de bewoners der aarde; en omdat Gij barmhartig zijt, zult Gij niet toestaan dat zij die tot U komen, verloren gaan! En met dergelijke taal sprak mijn vader bij het loven van zijn God; want zijn ziel verheugde zich, en zijn gehele hart was vervuld wegens de dingen die hij had gezien, ja, die de Heer hem had getoond." Ja, de uitwerking van dit visioen op Lehi was enorm en hij loofde God en verheugde zich in zijn hart. (Verzen 14-15.)

 

    Gezien deze ervaring was het niet verwonderlijk dat Lehi als gevolg daarvan probeerde de Joden te waarschuwen (verzen 18-19) en onmiddellijk gehoorzaamde toen de Heer hem gebood met zijn gezin Jeruzalem te verlaten. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.