Hoe vervulde Jezus doop alle gerechtigheid?

 

     De dingen die ik heb geschreven zijn mij genoeg, uitgezonderd enkele woorden die ik moet spreken over de leer van Christus. Ik zal tot u spreken, volgens de duidelijkheid van mijn profeteren, mijn ziel schept behagen in duidelijkheid; zo werkt de Here God onder de mensen, want Hij geeft licht aan het verstand en spreekt tot de mensen in hun eigen taal, om hun begrip te verruimen. Verder wil ik u eraan herinneren dat ik tot u heb gesproken over die profeet, van wie de Heer mij heeft getoond dat hij het Lam Gods zal dopen, dat de zonden der wereld wegneemt.

 

     Indien het voor het Lam Gods, dat heilig is, noodzakelijk is om in water te worden gedoopt om alle gerechtigheid te vervullen, o hoeveel groter is het dan niet voor ons, die onheilig zijn, de noodzaak om te worden gedoopt, ja, in water! En nu wil ik u vragen, hoe vervulde het Lam Gods alle gerechtigheid door Zich te laten dopen in water? Hoewel Hij heilig is, toont Hij de mensenkinderen dat Hij Zich naar het vlees verootmoedigt voor de Vader, en getuigt tot de Vader dat Hij Hem gehoorzaam wil zijn in het onderhouden van zijn geboden. Nadat Hij in water was gedoopt, daalde de Heilige Geest op Hem neer in de gedaante van een duif. Voorts toont dit de mensen hoe eng het pad en smal de poort is waardoor zij moeten binnengaan, want Hij heeft hun het voorbeeld voorgehouden. En Hij zegt tegen de mensen: Volgt Mij. Welnu, kunnen wij Jezus volgen indien wij niet gewillig zijn de geboden van de Vader te onderhouden? (Zie 2 Nephi 31:2-10.)

 

     Heel eenvoudig gezegd is de leer van Christus dat allen die geloof hebben in Jezus Christus, zich oprecht van hun zonden bekeren en met de Heer het verbond van de doop aangaan, de Heilige Geest zullen ontvangen. Dit derde lid van de Godheid zal dan het pad van die persoon leiden en hem alle dingen tonen die hij moet doen om zalig te worden. Wij, 'heiligen der laatste dagen', aanvaarden deze leer door het voorbeeld van de Zoon van God na te volgen. (Zie 2 Nephi 31:5, 9-10, 12-13. 16-17.) In de Meester hebben wij het volmaakte voorbeeld van iemand die het pad naar het eeuwige leven betrad en er nooit van afweek. De Heiland gaf Zelf aan hoe belangrijk deze leer is toen Hij zei: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat dit mijn leer is, en wie daarop bouwt, bouwt op mijn rots, en de poorten der hel zullen hem niet overweldigen." (3 Nephi 11:39; zie ook 11:31-41; 27:8-22; Mozes 6:48-68.)

 

     Er waren andere redenen voor de noodzaak van de doop van onze Heer, omdat Hij zonder zonden was en zich niet hoefde te bekeren. Hij zei dan ook tegen Johannes: "Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen." (Matteüs 3:15.) Nephi legt uit dat Christus alle gerechtigheid vervulde toen Hij gedoopt werd doordat:

1. Hij zich verootmoedigde voor de Vader;

2. Hij een verbond sloot dat Hij gehoorzaam zou zijn en de geboden van de Vader zou naleven;

3. Hij gedoopt moest worden om toegang te verkrijgen tot het celestiale koninkrijk en

4. Hij een voorbeeld stelde dat alle mensen moeten navolgen. (Verzen 4-11.)

 

     De doop van onze Heer Jezus Christus toont aan iedereen aan, hoe recht het pad en hoe nauw de poort is, waardoor zij moeten binnengaan. (2 Nephi 31:9.) Als zelfs de Koning van het koninkrijk niet kon terugkeren tot zijn hoge celestiale staat, hoe kan welk mens dan ook verwachten een celestiaal erfdeel te verkrijgen zonder op de juiste manier met het juiste gezag gedoopt te zijn. En dit getuig ik in naam van Jezus Christus. Amen.