Waarom wordt hoogmoed zo streng veroordeeld?

 

     "En nu heb ik tot u gesproken over hoogmoed; en diegenen onder u die hun naaste hebben gekweld en hem hebben vervolgd omdat u hooghartig was wegens de dingen die God u heeft gegeven — wat zegt gij daarvan? Denkt u niet dat zulke dingen een gruwel zijn voor Hem die al het vlees geschapen heeft? En het ene wezen is in zijn ogen net zo kostbaar als het andere. En al het vlees bestaat uit stof; en Hij heeft hen voor hetzelfde doel geschapen: om zijn geboden te onderhouden en Hem voor eeuwig te verheerlijken. En ware het niet dat ik tot u moet spreken over een grovere misdaad, dan zou mijn hart zich buitengewoon over u verheugen." (Zie Jakob 2:20-22.)

 

     Onrechtvaardige hoogmoed wordt soms de grote zonde van de geest genoemd. Het was de zonde van Lucifer. "O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld. Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste." (Zie Jesaja 14:12-14.) President N. Eldon Tanner sprak als volgt over deze oorzaak van zoveel andere zonden:

 

     "Wij zien hier zo dikwijls voorbeelden van, wanneer iemand vergeet wie hij is en populair probeert te worden bij zijn leeftijdsgenoten en naar hun goedkeuring verlangt. Zo dikwijls worden atleten meegesleept door hun succes en verlangen naar lof dat zij hun plichten tegenover God en de belangrijkheid van zijn goedkeuring vergeten en op een dwaalspoor raken. Dit is evengoed van toepassing op politi-ci, leden van broederschappen, mensen die in vrije beroepen werkzaam zijn of in het zakenleven. Dit verlangen naar goedkeuring en populariteit bepaalt te vaak hun daden en als zij daaraan toegeven buigen zij tenslotte hun karakter om terwijl zij denken dat zij slechts een buiging maken.

 

     Als mensen zich meer zorgen maken om het behagen van de mensen dan om Gods wil te doen, dan lijden zij aan hetzelfde virus waar satan aan leed, want er zijn veel situaties waarin het streven naar de lof van mensen ertoe leidt dat de mensheid kwaad gedaan wordt in plaats van dat zij geholpen wordt. Die mensen handelen dikwijls opportunistisch en doen tijdelijke dingen in plaats van dingen die blijvend en nuttig zijn.

 

     Hoeveel meer voldoening geeft het wanneer wij de lof van God krijgen, in de wetenschap dat zij verdiend is en dat zijn liefde en achting voor ons zal blijven bestaan, terwijl de lof van mensen gewoonlijk erg tijdelijk en teleurstellend is." De Ster, februari 1976, blz. 66-69.)

 

     De enige mensen die de tweede dood geheel en al zullen ondergaan zijn de zonen des verderfs die met de duivel en zijn engelen in de buitenste duisternis geworpen zullen worden. Alle andere mensen, zelfs de goddelozen, zullen, na de toorn van God te hebben ondergaan, een zekere mate van zaligheid ontvangen. Echter, zij zullen zakelijker-wijs tot bekering moeten komen en tot aanvaarding van het evangelie van Jezus Christus voor zover dit op hen van toepassing zal zijn. De verordeningen die niet tot hun koninkrijk behoren, zullen zij niet ontvangen. Allen die voorgoed de tweede dood ondergaan zijn zij, die het getuigenis van de Heilige geest hebben ontvangen, die de echte waarheid hebben gekend en deze dan hebben verworpen en Christus tot een bespotting maken. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.