Hulp om als Christus te worden

 

    "En Hij zeide tot de mensenkinderen: Volgt Mij. Welnu, mijn geliefde broeders, kunnen wij Jezus volgen indien wij niet gewillig zijn de geboden van de Vader te onderhouden?

En de Vader zeide: Bekeert u, bekeert u, en laat u dopen in de naam van mijn geliefde Zoon. En ook kwam de stem van de Zoon tot mij, zeggende: Aan hem die zich in mijn naam laat dopen zal de Vader de Heilige Geest schenken, zoals aan Mij; volgt Mij dus en doet de dingen die gij Mij hebt zien doen. (2 Nephi 31:10-12.)

 

     Wanneer wij het voorbeeld van Jezus navolgen, zoals Nephi ons in vers 10 vermaant te doen, dan moeten wij veel meer doen dan de verordening van de doop gewoon maar te ondergaan. Nephi besteed de rest van hoofdstuk 31 aan het aantonen dat de doop veel meer inhoudt dan de uiterlijke verordening, hoewel deze noodzakelijk is. De Heiland was ons voorbeeld en was de Vader in alle opzichten gehoorzaam. Wanneer wij zijn voorbeeld navolgen, zullen wij het recht hebben om de Heilige Geest te ontvangen.

 

     Het doel van de doop is vierledig:

1. Ter vergeving van zonden. (L&V 13; 19:31; enz.)

2. Door de doop kan de berouwvolle persoon lid worden van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' wat het koninkrijk van God op aarde is. (L&V 20:37, 71-74.)

3. De doop is de poort tot het celestiale koninkrijk, het begin van het enge en smalle pad dat tot het eeuwige leven leidt. (2 Nephi 9:23-24; 31:13-21.)

4. De doop is het middel waardoor de deur tot persoonlijke heiliging wordt geopend. "bekeert u, al gij einden der aarde, en komt tot Mij en laat u dopen in mijn naam," verklaarde de opgestane Heer tegenover de Nephieten, "zodat gij door het ontvangen van de Heilige Geest kunt worden geheiligd, zodat gij ten laatsten dage vlekkeloos voor mijn aangezicht kunt staan." (3 Nephi 27:20.)

 

     Hoe zal de gave van de Heilige Geest ons helpen als Christus te worden? (vers 12.) "Een intelligent wezen, geschapen naar Gods beeld, bezit elk orgaan, zintuig, gevoel, elke eigenschap en genegenheid, die God zelf bezit.

 

     Maar de mens bezit deze in rudimentaire staat. Met andere woorden, zij is nog in embryonale vorm en moet geleidelijk verder ontwikkeld worden. Het lijkt op een knop, een kiem die geleidelijk tot een bloem wordt en dan door vooruitgang de volwassen vrucht voortbrengt, naar zijn eigen aard.

 

     De gave van de Heilige Geest past zich aan al deze organen of eigenschappen aan. Zij verlevendigt alle intellectuele vermogens, verhoogd, verbreedt, vergroot en zuivert alle natuurlijke hartstochten en genegenheden, past zich aan door de gave van wijsheid, aan hun wettig gebruik. Zij inspireert, ontwikkelt, veredelt en brengt alle zuivere gevoelens, vreugde, smaken en genegenheden tot volwassenheid. Zij inspireert tot deugd, vriendelijkheid, goedheid, tederheid, zachtmoedigheid en naastenliefde. Zij ontwikkelt schoonheid in de mens, in het gelaat en het lichaam. Zij bevordert gezondheid, kracht, levendigheid en maatschappelijke gevoelens. Zij geeft kracht aan alle lichamelijke en intellectuele vermogens van de mens. Zij versterkt de zenuwen en geeft ze veerkracht. Kortom, zij is, als het ware, merg in de beenderen, vreugde voor het hart, licht in de ogen, muziek in de oren en leven voor het hele wezen. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.